• پنجشنبه 23 اسفند 1397, 10:43
  • کد محتوا:2523

نام مرکز درمانی     مركز آموزشي درماني الزهرا (س)

وابستگی

دانشگاهی

تلفن

36685555

فاکس  بیمارستان

36284510

تلفن مستقیم ستاد نوروزی         36281600- 36680614

تلفن سوپروایزر

36691563

مجموعه بخش های درمانی: اعم از اورژانس ، بخش های ویژه(ICU,CCU,NICU)، بخش های بستری ، اتاق عمل و...

ردیف

نام بخش فعال

تعداد تخت فعال

تلفن داخلی

1

ICU 1

20

3613

2

آی سی یو مادران پرخطر

8

4817

3

آی سی یو جراحی اعصاب

8

3513

4

آی سی یو داخلی نوزادان

18

4605

5

آی سی یو جراحی نوزادان

4

6413

6

آی سی یو اورژانس

6

2293

7

جراحی زنان و ارتوپدی زنان (ارتوپدی زنان)

6

5313

8

جراحی زنان و ارتوپدی زنان (جراحی زنان)

22

5313

9

ارتوپدی مردان

32

5113

10

ارولوژی و هماتولوژی (ارولوژی)

18

6513

11

قلب و پوست و غدد (پوست)

3

3413

12

قلب و پوست و غدد(قلب)

17

3413

13

پیوند

10

6313

14

جراحی اطفال و نوزادان (جراحی اطفال)

21

6413

15

داخلی نوزادان

13

4601

16

جراحی پلاستیک و فک و صورت و ENT(جراحی پلاستیک)

18

5613

17

جراحی پلاستیک و فک و صورت و ENT (فک و صورت)

2

5613

18

جراحی توراکس

30

5713

19

جراحی عروق (لاپاراسکوپی)

29

5213

20

جراحی مردان

32

5413

21

جراحی مغز و اعصاب

32

3113

22

جراحی منتخب 1(VIP)

27

6213

23

جراحی منتخب 2(VIP)

21

6113

24

جراحی اطفال و نوزادان(جراحی نوزادان)

6

6412

25

داخلی اعصاب

30

5813

26

دی کلینیک و شیمی درمانی

16

4217

27

روانپزشکی

25

5513

28

روماتولوژی و نفرولوژی(روماتولوژی)

3

6713

29

روماتولوژی و نفرولوژی(نفرولوژی)

24

6713

30

ارولوژی و هماتولوژی (هماتولوژی)

13

6513

31

ریه و داخلی جنرال (داخلی)

28

6613

32

زنان و مامایی و پست پارتوم

34

4813

33

CCU

8

3813

34

عفونی

23

5413

35

گوارش

30

6813

36

جراحی پلاستیک و فک و صورت و ENT (ENT)

10

5613

37

لیبر

6

4313

38

قلب و پوست و غدد (غدد)

3

3413

39

ICU 3

23

3313

40

ICU 2

23

3213

41

اورژانس 1

6

2288

42

اورژانس 2

18

2300

43

اورژانس 3

24

2281

44

CPU

8

2294

45

Ward داخلی جراحی

21

2322

46

اورژانس اطفال

5

2310

مجموعه واحدهای تشخیصی  و درمانی: اعم از آزمایشگاه  ،رادیولوژی، داروخانه و ...: اعم از آزمایشگاه  ،رادیولوژی، داروخانه و ...

ردیف

نام بخش

تلفن

ردیف

نام بخش

تلفن

1

آزمايشگاه باليني

2185-2114-2113

8

راديولوژي

2254

2

آزمايشگاه ژنتيك

2171

9

سي تي اسكن

2240

3

آزمايشگاه پاتولوژي

2111-2110

10

سي تي مولتي اسلايس

2240

4

بانك خون

150

11

اكو

3802

5

داروخانه

2633-2632

12

EEG

2143

6

سونوگرافي

2219

13

تست ورزش

3419

7

MRI

2617-2616