• پنجشنبه 23 اسفند 1397, 10:43
  • کد محتوا:2522

نام مرکز درمانی

مركز آموزشي درمانی  شهید چمران(قلب) (قلب)

     وابستگی

دانشگاهی

تلفن بیمارستان

4 - 32600961

فاکس بیمارستان

32611405

تلفن مستقیم ستاد نوروزی                        32611404

تلفن سوپروایزر

داخلی218

مجموعه بخش های درمانی: اعم از اورژانس ، بخش های ویژه(ICU.CCU.NICU)، بخش های بستری ، اتاق عمل و...

ردیف

نام بخش فعال

تعداد تخت فعال

تلفن داخلی

1

داخلی زنان

22

160

2

CCU

10

150

3

اورژانس

24

133

4

اتاق عمل جراحی

4

280

5

ICU B

6

281

6

ICU-C

7

250

7

PICU

9

147

8

ICU A

8

142

9

داخلی مردان A

20

168

10

داخلی مردان B

30

261

11

جراحی قلب

24

200

12

داخلی C

20

170

13

اطفال

19

163

14

Post Angio

14

304

15

Post CCU

6

150

مجموعه واحدهای تشخیصی  و درمانی: اعم از آزمایشگاه  ،رادیولوژی، داروخانه و ...

ردیف

نام بخش

تلفن

1

آزمایشگاه

155

2

رادیولوژی

229

3

بانک خون

157