• پنجشنبه 23 اسفند 1397, 10:43
  • کد محتوا:2521
 

نام مرکز درمانی

تلفن

بیمارستان سیدالشهدا(ع)

19 -32350210

وابستگی

دانشگاهی

فاکس بیمارستان

32363224

تلفن مستقیم ستاد نوروزی                       32359548 (صبح)

تلفن سوپروایزر

داخلی 2020

مجموعه بخش های درمانی: اعم از اورژانس ، بخش های ویژه(ICU.CCU.NICU)، بخش های بستری ، اتاق عمل و...

ردیف

نام بخش فعال

تعداد تخت فعال

تلفن داخلی

1

ICU

10

2268

2

اتاق عمل

4

9-2300

3

جراحی زنان

16

2288-2287

4

جراحی مردان

13

2263-2261

5

اورژانس

17

2312-2090

6

تالاسمی و هموفیلی

35

2192-2191

7

شیمی درمانی

52

2203-2202

8

پیوند سلولهای بنیادی

2

2286

9

پزشکی هسته ای

3

2069-2068

10

داخلی مردان 1

18

2273

11

داخلی مردان 2

18

2274

12

داخلی زنان 1

19

2257

13

داخلی زنان2

18

2256

14

اطفال 1

19

2251

15

اطفال 2

18

2252

مجموعه واحدهای تشخیصی  و درمانی: اعم از آزمایشگاه  ،رادیولوژی، داروخانه و ...

ردیف

نام بخش

تلفن

ردیف

نام بخش

تلفن

1

رادیولوژی و سونوگرافی

2239

6

رادیوتراپی

2140

2

آزمایشگاه

2033

7

بانک خون

2027

3

داروخانه

2049

8

درمانگاه تالاسمی و هموفیلی

2191

4

تغذیه

2101

9

درمانگاه اطفال

2295

5

Gama

2077

10

درمانگاه انکولوژی

2089