• پنجشنبه 23 اسفند 1397, 10:43
  • کد محتوا:2520

نام مرکز درمانی            مركز آموزشي درمانی آيت اله كاشاني

وابستگی

دانشگاهی

تلفن                                                      4-32330091

فاکس بیمارستان

32335030

تلفن مستقیم ستاد نوروزی                     32344491

تلفن سوپروایزر

32344490

مجموعه بخش های درمانی: اعم از اورژانس ، بخش های ویژه(ICU.CCU.NICU)، بخش های بستری ، اتاق عمل و...

ردیف

نام بخش فعال

تعداد تخت فعال

تلفن داخلی

1

اتاق عمل جراحی و ENT

6

2225-2325

2

ICU جراحی

7

2321-2224

3

ICU جنرال

7

2364

4

ICU ویژه

7

2226

5

گوش و حلق و بینی

25

2287

6

جراحی اعصاب

31

2525-2524

7

اورژانس (سرپایی)

3

2566

8

ارتوپدی

37

2283-2383

9

جراحی عمومی

23

2540

10

داخلی اعصاب

21

2234

11

صرع

6

2509

12

ICU اعصاب

9

2398-2397

13

اتاق عمل اعصاب و ارتوپدی

9

2700-2720

14

اورژانس 1 (احیا)

2

2565

15

اورژانس2

14

2564

16

اورژانس 3

18

2566

17

تروما 1

25

2585

18

تروما 2

21

2590

مجموعه واحدهای تشخیصی  و درمانی: اعم از آزمایشگاه  ،رادیولوژی، داروخانه و ...

ردیف

نام بخش

تلفن

ردیف

نام بخش

تلفن

1

سي تي اسكن- راديولوژي

356-288

4

فیزیوتراپی

253

2

آزمايشگاه-بانك خون

277-276

5

سونوگرافی

245

3

داروخانه

233