• پنجشنبه 23 اسفند 1397, 10:24
  • کد محتوا:2474

ردیف

عنوان برنامه

شرح برنامه

تاريخ

ساعت

1

ويدئومپينگ

دو اجرا كه هر اجرا به مدت نيم ساعت برگزار مي شود

2تا11 فروردين

20:30 21:30

2

تاريخ به وقت فروردين

معرفي مشاهير اصفهان وايران وآداب رسوم زمان قديم

2تا4فروردين

11تا 13