• پنجشنبه 23 اسفند 1397, 10:24
  • کد محتوا:2472

ردیف

عنوان برنامه

شرح برنامه

تاريخ

ساعت

1

 خدمات نمایشگاهی

بخشي از صحنه هاي دفاع مقدس و جنگ نرم

29اسفندتا12 فروردين

9تا 18

2

غرفه مشاوره مذهبی

مشاوره خانواده و مذهبي

29اسفندتا12 فروردين

10تا 12       15تا 17

3

غرفه روایتگری

روايتگري از دوران هشت سال دفاع مقدس

29اسفندتا12 فروردين

9تا 12       16تا 18

4

غرفه کودک

نقاشي  تصاوير شهدا و كاردستي

29اسفندتا12 فروردين

9تا 12          15تا 18