• پنجشنبه 23 اسفند 1397, 10:24
  • کد محتوا:2465
مسيرهاي گردشگري استان اصفهان

رديف

نام مسير

جاذبه ها

اقامتگاهها

واحدهاي پذيرائي

تاريخي

فرهنگي

طبيعي

مذهبي

ساير

نوع اقامتگاه

درجه

مكان

نام

درجه

كيلومتر

۱

اصفهان – كوهپايه – ورزنه – تالاب گاوخوني

×

×

×

×

×

ــ

ــ

ــ

قدس

۲

۶۰

۲

اصفهان – كوهپايه – نائين

×

×

ــ

ــ

×

مهمانسراي جهانگردي، هتل گل نرگس

T ۱
۲

نائين
نائین

سامان

ــ

۱۵

۳

اصفهان – كوهپايه – نائين – اردستان

×

×

ــ

×

×

مهمانسراي جهانگردي

B ۱

اردستان

سفير، مجتمع خدماتي رفاهي
محور نائین - اردستان

۲

۳۰
۴۵

۴

اصفهان – كوهپايه – نائين – انارك – خور

×

×

×

ــ

×

مهمانپذير عليخاني، مهمانپذير گرمه، شهر خور

شهر خور

انارك
روستاي گرمه

مجتمع خدماتی رفاهی

ــ

۱۸۷
۲۲۶

۵

اصفهان – شهرضا

×

×

×

×

×

هتل منتظران، مهمانپذير نادري

۲
۳ ستاره

شهرضا

درخشان مجتمع خدماتی رفاهی

۲

۱۰ شهرضا
۷۰

۶

اصفهان – شهرضا – دهاقان

×

×

×

×

×

در دست ساخت

۲ ستاره

 

 

 

 

۷

اصفهان – شهرضا – سميرم

×

×

×

×

×

هتل آرش
مهمانپذير آنـا

۱ ستاره
۳ ستاره

سميرم

اکبر
تخت سلیمان

ــ
۲

کمربندی سمیرم

۸

اصفهان – مباركه – شهرضا

×

×

×

×

×

مهمانپذير قصر
هتل
۳ ستاره در دست ساخت

ممتاز

مباركه

ــ

ــ

ــ

۹

اصفهان – نجف آباد

×

×

×

×

×

مهمانپذير مقدم

ممتاز

نجف آباد

ــ

ــ

ــ

۱۰

اصفهان – نجف آباد –تيران و كرون

×

ــ

×

×

×

مجموعه اقامتي تفريحي در حال ساخت

 

تيران و گرون

ــ

ــ

ــ

۱۱

اصفهان – تيران و كرون – علويجه – دهق- گلپايگان

×

ــ

×

×

×

مهمانسراي جهانگردي ارگ گوگد

B ۲
T ۲

گلپايگان

گلستان

۲

۳۰ داران

۱۲

اصفهان – نجف آباد – تيران و كرون – چادگان

×

×

×

×

×

دهكده اقامتي، تفريحي چادگان

مجتمع خدماتی رفاهی سه راهی زاینده رود

۷۲

۱۳

اصفهان – نجف آباد – تيران و كرون – فريدن

×

×

×

×

×

مهمانسراي جهانگردي داران

T ۱

داران

گلستان مجتمع خدماتی رفاهی داران

۳۰ داران
۱۱۹

۱۴

اصفهان – نجف آباد – تيران و كرون – فريدونشهر

×

×

×

×

×

مهمانپذير بهـار

۱ ستاره

فريدونشهر

مجتمع خدماتی رفاهی داران

۱۱۹

۱۵

اصفهان – نجف آباد – تيران و كرون – خوانسار

×

×

×

×

×

مهمانسراي جهانگردي

A ۱

خوانسار

مجتمع خدماتی رفاهی داران

۱۱۹

۱۶

اصفهان – نجف آباد – تيران و كرون – خوانسار – گلپايگان

×

×

×

×

×

مهمانسراي جهانگردي ارگ گوگد

B ۲
T ۲

گلپایگان

مجتمع خدماتی رفاهی داران

۱۱۹

۱۷

اصفهان – باغ بهادران

×

ــ

×

ــ

×

در حال ساخت

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

۱۸

اصفهان – فلاورجان – زرين شهر

×

×

×

×

×

مهمانپذير زرين مكان

۱

زرین شهر

بهنام

۱

۵ فلاورجان

۱۹

اصفهان – فلاورجان – زرين شهر – مباركه

×

×

×

×

×

مهمانپذير زرين مكان

۱

زرین شهر

بهنام

۱

۵ فلاورجان

۲۰

اصفهان – شاهين شهر – علويجه – دهق – گلپايگان

×

ــ

×

×

×

مهمانپذير بهار، مهمانسراي جهانگردي

 

B ۲

شاهین شهر
گلپایگان

ــ

ــ

ــ

۲۱

اصفهان – ميمه – گلپايگان

×

×

×

×

×

مهمانپذير شانديز

ممتاز

میمه

مجتمع خدماتی رفاهی صفوی

۵ مورچه خورت

۲۲

اصفهان – مورچه خورت – نطنز

×

×

×

×

×

هتل شاهين
هتل ابیانه

T ۱

نطنز
ابیانه

مجتمع خدماتی رفاهی
مورچه خورت

۴۸

۲۳

اصفهان – نطنز – بادرود

×

×

×

×

×

در حال ساخت

ــ

ــ

مجتمع خدماتی رفاهی

۳۵ بادرود کاشان

۲۴

اصفهان – نطنز – كاشان

×

×

×

×

×

هتل سياح
مهمانپذير لاجوردي

T ۱

کاشان

مجتمع خدماتی رفاهی

۲۰۹

۲۵

اصفهان – نطنز – كاشان – آران و بيدگل

×

×

×

×

×

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

ــ

۲۶

اصفهان – كاشان – قمصر

×

×

×

×

×

هتل گلستان قمصر

T ۲

قمصر

 

 

 

۲۷

اصفهان – كاشان – نياسر

×

×

×

×

×

ــ

ــ

ــ

مجتمع خدماتی رفاهی

۲۰۹

۲۸

اصفهان – ميمه – برزك

×

×

×

×

×

مهمانپذیر شاندیز

ممتاز

میمه

روستا
مجتمع خدماتی رفاهی

۵ مورچه خورت
۴۸