• پنجشنبه 23 اسفند 1397, 10:20
  • کد محتوا:2455


۱- عدم اسكان در نزديكي تايلوهاي برق،‌ پايه هاي روشنايي، آبنماها و موتورخانه ها
۲- عدم استفاده غير مجاز از برق در پارك ها ( انشعاب از پايه هاي روشنايي و ...)
۳- عدم شستشو در آبنماها
۴- توجه به نكات ايمني و رعايت محدوده سني كودكان در استفاده از محوطه هاي بازي سطح پارك ها
۵- عدم اسكان در نقاط تاريك