• پنجشنبه 23 اسفند 1397, 10:18
  • کد محتوا:2433

شماره تماس

آدرس

نام دفتر

۱۵۳۹

-----------------------

واحد اطلاع رساني و ارتباط مردمي

۳۶۹۱۲۶۶۳-۴

ميدان آزادي ، خيابان هزار جريب ،۵ كيلومتري جاده شيراز ، روبه روي سپاهان شهر

دفتر فروش بليط ايستگاهي

۳۶۶۷۳۱۰۱-۳

هتل پل ابتداي چهارباغ بالا (آژانس دنياي پرواز)

دفتر مركزي فروش بليط