• پنجشنبه 23 اسفند 1397, 10:18
  • کد محتوا:2432

پایانه های مسافربری شهرداری اصفهان :

  1. پایانه مسافربری کاوه 90-3435888
  2. پایانه مسافربری صفه  56-36732750
  3. پایانه مسافربری زاینده رود 37860732-37860529
  4. پایانه مسافربری جی 35249866-35210003
  5. پایانه مسافربری صمدیه 32371306

از طریق پورتال سازمان پایانه های شهرداری اصفهان مسافران عزیز می توانند بلیط خود را خریداری نمایند.

Web site: www.payanehha.com