• پنجشنبه 23 اسفند 1397, 10:10
  • کد محتوا:2418
بازار مرکزی گل و گیاه

بازار

آدرس

تلفن

ساعت فعالیت در ایام نوروز

بازار مرکزی گل و گیاه

خیابان جی، خیابان همدانیان، بعد از بازار روز کوثر5

32757044

9 الی 14