• پنجشنبه 23 اسفند 1397, 10:10
  • کد محتوا:2411

خط

مبداء

مقصد

مسیر رفت

مسیر برگشت

1

میدان بزرگمهر       

  پایانه باقوشخانه - دارک

میدان بزرگمهر - چهار باغ خواجو - خ نشاط - خ مجلسی - میدان قدس - ترمینال باغ قوشخانه ـ خیابان لاله ـ میدان لاله ـ خیابان زینبیه ـ چهار راه عاشق اصفهانی ـ خیابان آیت الله غفاری ـ زینبیه ـ دارک 

دارک ـ زینبیه ـ خیابان آیت الله غفاری ـ جهار راه عاشق اصفهانی ـ خیابان زینبیه ـ میدان لاله ـ خیابان لاله ـ ترمینال باغ قوشخانه- میدان قدس - خ مجلسی - چهار باغ خواجو - میدان بزرگمهر

4

ميدان قدس (مصلی)

شیخ طوسی

میدان قدس(مصلی) ـ خیابان مصلی ـ چهار راه اوحدی ـ خیابان شیخ طوسی(24 متری) ـ گرکان

گرکان - خیابان شیخ طوسی(24 متری) - چهار راه اوحدی -  میدان قدس(مصلی)

5

ميدان قدس (مصلی)

معراج - حصه

میدان قدس(مصلی) ـ خیابان مصلی ـ پل سرهنگ ـ خیابان معراج ـ پل تمدن ـ هفتون ـ خ شهید خزاعی - امام زاده حصه

امام زاده حصه ـ خ شهید خزاعی ـ هفتون ـ پل تمدن ـ خیابان معراج ـ  پل سرهنگ ـ خیابان مصلی ـ میدان قدس(مصلی)

7

پایانه باب الدشت

 بیمارستان غرضی

میدان شهداء ـ خیابان کاوه ـ خیابان گلستان ـ خیابان ابن سینا ـ خبابان حکیم نظامی ـ  خیابان ساکت - خیابان غرضی - بیمارستان غرضی

بیمارستان غرضی ـ خیابان حکیم نظامی ـ خیابان ابن سینا ـ خیابان گلستان ـ اتوبان چمران ـ میدان شهدا

8

میدان اطلسی(نوبهار)

 ناصرخسرو - ملک شهر

میدان نوبهار - ملک شهر - خ امین - خ ناصرخسرو - خ انقلاب اسلامی

میدان نوبهار - ملک شهر - خ امین - خ ناصرخسرو - خ انقلاب اسلامی

9

ميدان جمهوری اسلامی

 فروغی- ميدان انقلاب

میدان جمهوری اسلامی ـ خیابان فروغی ـ میدان شهدا ـ چهار باغ پایین ـ میدان امام حسین(ع) ـ چهار باغ عباسی ـ میدان انقلاب

میدان انقلاب -  چهار باغ عباسی ـ  میدان امام حسین(ع) ـ چهارباغ پایین ـ میدان شهدا -  خیابان فروغی ـ  میدان جمهوری اسلامی

10

پایانه باقوشخانه

میدان انقلاب - میدان ارتش

پایانه باغ قوشخانه ـ میدان قدس ـ خیابان آیت الله مدرس ـ میدان شهدا ـ چهار باغ پایین ـ شمس آبادی- خ شهید مطهری ـ پل فلزی ـ خ حکیم نظامی ـ خ نظر غربی ـ خ وحید ـ  میدان ارتش

میدان ارتش ـ خ وحید ـ خ نظر غربی ـ  خ حکیم نظامی ـ پل فلزی ـ خ شهید مطهری ـ خ شمس آبادی ـ  چهارباغ پایین ـ  میدان شهدا ـ خیابان ابن سینا ـ  خیابان علامه مجلسی ـ میدان قدس ـ ترمینال باغ قوشخانه

12

میدان جمهوری اسلامی

خیابان بهار (کساره)

میدان جمهوری اسلامی ـ خ رباط ـ خ بهار

خ بهار ـ بزرگراه شهید ردانی - خ شهید صادقی - خ رباط - میدان جمهوری اسلامی

13

ميدان قدس (مصلی)

قهجاورستان

میدان قدس(مصلی) ـ خیابان مصلی ـ پل سرهنگ ـ خیابان معراج ـ پل تمدن ـ هفتون ـ خ شهید خزاعی - قهجاورستان

قهجاورستان ـ خ شهید خزاعی ـ هفتون ـ پل تمدن ـ خیابان معراج ـ  پل سرهنگ ـ خیابان مصلی ـ میدان قدس(مصلی)

14

هتل پل

مرداویج -  کوی بهار

هتل پل ـ خ توحید ـ خ نظر شرقی ـ چهار باغ بالا ـ میدان آزادی ـ خ سعادت آباد ـ شیخ صدوق جنوبی ـ خ آزادی ـ خ شیخ کلینی ـ خ جابر ـ خ کارگر ـ خ برق ـ کوی بهار

کوی بهار - خ برق - خیابان کارگر - خ جابر ـ خ شیخ کلینی - خ آزادی - شیخ صدوق جنوبی-  خیابان سعدت آباد - میدان آزادی - چهار باغ بالا - خ نظر شرقی - خ توحید - هتل پل

16

سه راه ملک شهر

پایانه کوی ولی عصر عج

سه راه ملک شهر - خ کاوه - میدان شهدا ـ چهار باغ پایین ـ میدان امام حسین (ع) ـ چهار باغ عباسی ـ میدان انقلاب ـ خ شهید مطهری ـ پل فلزی ـ خ حکیم نظامی ـ نظرغربی ـ پل وحید - خ وحید ـ خ رودکی ـ ترمینال زاینده رود - خ جانبازان - پایانه کوی ولی عصر

پایانه کوی ولی عصر - خ جانبازان - ترمینال زاینده رود- خ باغ دریاچه - سه راه نظر- خ نظر غربی - خ حکیم نظامی- پل فلزی-  خ شهید مطهری- میدان انقلاب - چهار باغ عباسی- میدان امام حسین(ع) - چهار باغ پایین-  میدان شهدا - خ کاوه - سه راه ملک شهر

17

میدان جمهوری اسلامی

فلاطوری - پایانه باقوشخانه

میدان جمهوری اسلامی ـ خ رباط ـ خ شهید باهنر ـ خ کاوه ـ خ استاد فلاطوری ـ خ محوری اصفهانی ـ  میدان لاله ـ خ لاله ـ پایانه باغ قوشخانه

پایانه باغ قوشخانه ـ خ لاله ـ میدان لاله ـ خ بعثت ـ خ استاد فلاطوری ـ خ کاوه ـ  خ شهید باهنر ـ خ رباط ـ میدان جمهوری اسلامی

18

میدان جمهوری اسلامی

ولدان

میدان جمهوری - خ خرم - خ شهیدان - خ ملت - ولدان

ولدان - خ ملت - خ شهیدان - خ خرم - خ نواب صفوی - خ آیتالله کاشانی - میدان جمهوری اسلامی

19

میدان جمهوری اسلامی

 مهدیه

میدان جمهوری اسلامی ـ خیابان امام خمینی(ره) ـ خیابان مهدیه

خیابان مهدیه ـ خیابان امام خمینی(ره) ـ میدان جمهوری اسلامی

20

ملک شهر

پایانه باقوشخانه

پایانه باقوشخانه ـ میدان قدس ـ خ آیت الله مدرس ـ خ آیت الله ادیب ـ خ شهید باهنر ـ  خ رباط ـ چهار راه رزمندگان ـ خ سید رضی ـ خ 17شهریور ـ خ انقلاب اسلامی ـ میدان مفتح

میدان مفتح ـ خ انقلاب اسلامی ـ خ شهید مطهری ـ میدان شهید علیخانی ـ خ سید رضی ـ چهار راه رزمندگان ـ خ رباط ـ خ شهید باهنر ـ خ آیت الله ادیب ـ خ آیت الله مدرس ـ میدان قدس ـ پایانه باقوشخانه

21

ميدان جمهوری اسلامی

 میدان استقلال

میدان جمهوری اسلامی ـ خ امام خمینی(ره) ـ میدان استقلال

میدان استقلال ـ خ امام خمینی (ره) ـ میدان جمهوری اسلامی

22

ابوریحان - میدان جمهوری اسلامی

جانبازان -  پایانه شهرک ولی عصر

میدان جمهوری اسلامی ـ  خ خرم ـ بزرگراه خیام ـ پل وحید ـ بلوار میرزا کوچک خان ـ سه راه سیمین ـ خ جانبازان

خ جانبازان ـ  سه راه سیمین ـ بلوار میرزا کوچک خان ـ ترمینال زاینده رود ـ خ باغ دریاچه ـ خ نظر غربی ـ خ حکیم نظامی ـ پل فلزی ـ خ شهید بهشتی ـ خ آیت الله کاشانی ـ میدان جمهوری اسلامی

23

پایانه خرم

 ميدان انقلاب

پایانه خرم ـ خ خرم ـ خ آیت الله کاشانی ـ خ شیخ بهائی ـ چهار باغ عباسی ـ میدان انقلاب

میدان انقلاب ـ چهار باغ عباسی ـ میدان امام حسین (ع) ـ خ باب الرحمه ـ خ آیت الله طالقانی ـ  خ آیت الله کاشانی ـ میدان جمهوری اسلامی - پایانه خرم

24

میدان جمهوری اسلامی

خانه اصفهان - شهرک نگین

میدان جمهوری اسلامی ـ خ امام خمینی (ره) ـ  ورودی خانه اصفهان ـ خ نوبهار ـ خ گلخانه ـ خ بهارستان ـ سه راه ملک شهر ـ نگارستان

نگارستان ـسه راه ملک شهر ـ خ بهارستان ـ خ گلخانه ـ خ نوبهار ـ خ امام خمینی (ره) ـ میدان جمهوری اسلامی

25

پایانه خرم

رهنان

 پایانه خرم ـ خ شهیدان ـ خ هاشمی نژاد ـ خ شهید مطهری ـ میدان شهید بختیاری

میدان شهید بختیاری ـ خ شهید مطهری ـ خ هاشمی نژاد ـ خ شهیدان ـ بزرگراه شهید خرازی ـ خ نواب صفوی ـ خ آیت الله کاشانی ـ میدان جمهوری اسلامی - پایانه خرم

26

شيخ بهائی

پایانه شهدای درچه

ابتدای شیخ بهائی ـ چهار راه قصر ـ خ جهاد ـ خ آتشگاه ـ دو راهی خمینی شهر

دو راهی خمینی شهر ـ خ آتشگاه ـ خ جهاد ـ خ شیخ بهائی ـ چهار راه جهاد ـ ابتدای شیخ بهائی

28

پایانه خوراسگان

 پل شيری

پایانه خوراسگان - خ آیت الله طالقانی - خ بدر - جی شیر- خ سلمان فارسی ـ پل شهرستان ـ مشتاق دوم ـ پل بزرگمهر ـ مشتاق اول ـ پل خواجو ـ خ کمال اسماعیل ـ میدان انقلاب ـ خ شهید مطهری ـ خ صائب ـ پل شیری

پل شیری ـ خ شهید مطهری ـ میدان انقلاب ـ خ کمال اسماعیل ـ پل خواجو ـ خ  مشتاق اول ـ پل بزرگمهر ـ خ مشتاق دوم ـ خ سلمان فارسی ـ پل شهرستان _ جی شیر - خ بدر - خ آیت الله طالقانی - پایانه خوارسگان

29

میدان بزرگمهر

 پایانه شهدای ارغوانیه

پل بزرگمهر ـ خ مشتاق دوم ـ  خ سلمان فارسی ـ سه راه پینارت ـ  بزرگراه ارغوانیه ـ دانشگاه خوراسگان

دانشگاه خوراسگان ـ بزرگراه ارغوانیه ـ  سه راه پینارت ـ خ سلمان فارسی ـ خ مشتاق دوم ـ  پل بزرگمهر

30

ميدان جمهوری اسلامی

شهرک شهید منتظری

میدان جمهوری اسلامی ـ خ امام خمینی (ره) ـ  میدان استقلال ـ  بزرگراه آزادگان ـ شهرک شهید منتظری

شهرک شهید منتظری ـ بزرگراه آزادگان ـ میدان استقلال ـ  خ امام خمینی (ره) ـ  میدان جمهوری اسلامی

31

پایانه آبشار

پایانه کوی ولی عصر عج

ترمینال زاینده رود ـ خ باغ دریاچه ـ خ نظر غربی ـ خ نظر شرقی ـ  خ میر فندرسکی ـ    چهار راه آپادانا ـ خ  امام سجاد (ع) ـ خ آبشار دوم ـ  پایانه آبشار

پایانه آبشار ـ خ آبشار دوم ـ خ امام سجاد (ع) ـ چهار راه آپادانا ـ  میر فندرسکی ـ خ نظر شرقی ـ خ نظر غربی ـ سه راه نظر ـ پل وحید ـ خ وحید  ـ خ رودکی ـ ترمینال زاینده رود

32

میدان آزادی

220 دستگاه

میدان آزادی - خ هزار جریب - 220دستگاه

220 دستگاه - خ هزار جریب - میدان آزادی

33

میدان نهم دی

بلوار شفق - نيروگاه شهید عباسپور

میدان نهم دی ـ بلوار شفق ـ شهرک شهید عباسپور

شهرک شهید عباسپور ـ بلوار شفق ـ میدان نهم دی

34

ميدان جمهوری اسلامی

پایانه شهدای صفه

میدان جمهوری اسلامی ـ  خ آیت الله کاشانی ـ  خ شهید بهشتی ـ پل فلزی ـ  خ حکیم نظامی ـ چهار راه دانشگاه ـ خ دانشگاه - خ هزار جریب - پایانه صفه

پایانه صفه - هزار جریب -میدان آزادی ـ خ دانشگاه ـ  چهار راه دانشگاه ـ خ حکیم نظامی ـ پل فلزی ـ خ شهید بهشتی ـ  خ آیت الله کاشانی ـ میدان جمهوری اسلامی

35

مصلی - دشتستان

لاهور - هتل پل

مصلی - میدان شهید فهمیده - خ دشتستان - خ لاهور - خ حمزه اصفهانی - پل بزرگمهر - خ آبشار - بلوار آیینه خانه - هتل پل

هتل پل - بلوار آیینه خانه - خ آبشار - پل بزرگمهر - خ حمزه اصفهانی - خ لاهور - خ دشتستان - میدان شهید فهمیده - مصلی

36

هتل پل

 کوی امام

هتل پل ـ  چهار باغ بالا ـ میدان آزادی ـ خ هزار جریب ـ کوی امام

کوی امام ـ خ هزار جریب ـ میدان آزادی ـ چهار باغ بالا ـ خ نظر - خ توحید - هتل پل

37

میدان آزادی

راه آهن

میدان آزادی ـ خیابان هزار جریب ـ میدان دفاع مقدس ـ بزرگراه شهید دستجردی ـ راه آهن

راه آهن ـ  بزرگراه شهید دستجردی ـ  میدان دفاع مقدس ـ خیابان هزار جریب ـ میدان آزادی

38

ميدان جمهوری اسلامی

شهید شیرانی

میدان جمهوری اسلامی ـ خ رباط ـ خ شهیدان شیروانی ـ چهارراه درویشی ـ خ صبا

خ صبا ـ خ شهیدان شیروانی ـ بزرگراه شهیدردانی ـ خ آیت الله صادقی ـ خ رباط ـ میدان جمهوری اسلامی

39

میدان نهم دی

شهرک اميريه

خ گلها ـ خ ساعد اصفهانی - خ پیروزی 

خ گلها ـ خ ساعد اصفهانی - خ پیروزی 

40

هتل پل

شهرک اميريه

هتل پل ـ بلوار ملت ـ بلوار سعدی ـ بزرگراه میرزا کوچک خان - خ سهروردی - بزرگراه جانبازان - شهرک امیریه

شهرک امیریه - بزرگراه جانبازان - خ سهروردی ـ  بلوار میرزا کوچک خان ـ ب بلوار سعدی ـ بلوار ملت ـ هتل پل

41

باب الرحمه (آیت الله طیب)

 جوی آباد

باب الرحمه - سه راه طیب ـ خ مسجد سید ـ چهار راه هفتم محرم ـ خ نواب صفوی ـ خ اشرفی اصفهانی ـ جوی آباد

جوی آباد ـ خ اشرفی اصفهانی ـ خ نواب صفوی ـ خ مسجد سید ـ چهار راه تختی ـ چهار باغ پایین ـ میدان امام حسین (ع) ـ باب الرحمه

42

ميدان امام حسين (ع)

 باغ غدير - همدانیان

میدان امام حسین(ع) ـ خ هشت بهشت ـ خ استانداری ـ خ فلسطین ـ خ شریف واقفی ـ خ 22 بهمن ـ خ علامه امینی ـ میدان پردیس ـ خ سلمانی ـ خ نیرو - همدانیان

همدانیان- خ نیرو ـ کاشفی ـ خ سلمانی ـ میدان پردیس ـ خ علامه امینی ـ22 بهمن ـ خ شریف واقفی ـ فلسطین ـ خ استانداری ـ هشت بهشت ـ میدان امام حسین(ع)

43

ميدان امام حسين(ع)

پروین - ميدان لاله

میدان امام حسین (ع) ـ خ هشت بهشت ـ خ استانداری ـ خ فلسطین - خ نشاط ـ خ احمد آباد ـ میدان احمد آباد ـ خ جی ـ خ پروین ـ میدان لاله

میدان لاله ـ خ پروین ـ خ جی ـ  میدان احمد آباد ـ خ احمد آباد ـ خ نشاط - خ فلسطین ـ خ استانداری ـ خ هشت بهشت ـ خ باغ گلدسته ـ میدان امام حسین(ع)

44

پایانه باقوشخانه

پایگاه هشتم شکاری

پایانه باغ قوشخانه ـ خ لاله ـ میدان لاله ـ بزرگراه چمران ـ بزرگراه فرودگاه ـ پایگاه هفتم شکاری

پایگاه هفتم شکاری ـ بزرگراه فرودگاه ـ بزرگراه چمران ـ میدان لاله ـ خ لاله ـ  پایانه باغ قوشخانه

45

ميدان احمد آباد

صمديه لباف - رهنان

میدان احمد آباد ـ خ ولی عصر ـ خ عبدالرزاق ـ خ مسجد سید ـ خ شهید نواب صفوی ـ خ شهید صمدیه لباف ـ  خ اشرفی اصفهانی ـ خ شریف غربی ـ خ شهید عاملی ـ میدان شهید بختیاری

میدان شهید بختیاری ـ خ شهید عاملی ـ خ شریف غربی ـ خ اشرفی اصفهانی ـ خ شهید صمدیه لباف ـ خ شهید نواب صفوی ـ خ مسجد سید ـ  خ عبدالرزاق ـ خ ولی عصر ـ میدان احمد آباد

46

میدان نهم دی

 قائميه

باسکول ـ خ قائمیه - انتهای قائمیه

انتهای قائمیه - خ قائمیه ـ باسکول

47

ميدان امام علی ع

 تالار  - اطشاران

میدان امام علی ع - خ ولی عصر -میدان احمد آباد ـ خ جی ـ خ تالار ـ خ آذر بیگدلی - خ خواجه عمید ـ میدان فرهنگ ـ خ فرهنگ ـ مجتمع فرهنگیان- عطشاران

عطشاران-مجتمع فرهنگیان ـ خ فرهنگ - میدان فرهنگ - خ خواجه عمید ـ خ آذر بهرام ـ خ تالار ـ خ جی ـ میدان احمدآباد- خ ولی عصر - خ صغیر - خ کمال - میدان امام علی ع

48

پایانه شهدای ارغوانیه

براآن شمالی

پایانه ارغوانیه ـ بزرگراه ارغوانیه ـ سه راه پینارت ـ براآن شمالی

براآن شمالی ـ سه راه پینارت ـ بزرگراه اغوانیه ـ پایانه ارغوانیه

49

میدان جمهوری اسلامی

درخشان - رهنان

میدان جمهوری اسلامی - خ امام خمینی ره - خ درخشان - خ شهید چمران رهنان - خ شهدا - خ بهاران - خ قدس - میدان شهید بختیاری

میدان شهید بختیاری - خ قدس - خ بهاران - خ شهدا- خ شهید چمران رهنان- خ درخشان - خ امام خمینی ره - میدان جمهوری اسلامی

50

ميدان جمهوری اسلامی

عاشق آباد

میدان جمهوری اسلامی ـ خ امام خمینی (ره) ـ خ عاشق آباد

عاشق آباد ـ خ امام خمینی (ره) ـ میدان جمهوری اسلامی

51

ميدان جمهوری اسلامی

شهرک کوثر

میدان جمهوری اسلامی ـ خ امام خمینی (ره) ـ شهرک کوثر

شهرک کوثر ـ خ بهارستان ـ خ امام خمینی (ره) ـ میدان جمهوری اسلامی

52

میدان احمد آباد

 خواجه عمید- خ میثم

میدان احمد آباد- خ جی ـ خ خواجه عمید ـ خ شهید آیت ـ زرین کوب ـ شیخ طوسی ـ خ میثم

خ میثم ـ شیخ طوسی ـ زرین کوب ـ خ شهید آیت ـ خ خواجه عمید ـ خ جی ـ میدان احمد آباد

53

کردآباد

  مهدیه    شهید رجایی

 خ شهید رجائی ـ خ مهدیه ـ کردآباد

کردآباد - خ مهدیه -  خ شهید رجایی

54

میدان آزادی

بهارستان

میدان آزادی ـ هزار جریب ـ بزرگراه شهید دستجردی ـ بهارستان

بهارستان ـ بزرگراه شهید دستجردی ـ هزار جریب ـ میدان آزادی

57

ميدان جمهوری اسلامی

زینبیه - دارک

میدان جمهوری اسلامی ـ خ فروغی ـ میدان شهدا ـ خ ابن سینا ـ علامه مجلسی ـ میدان قدس- خ لاله - میدان لاله - چهار راه عاشق اصفهانی - آیت الله غفاری - زینبیه - دارک

دارک ـ زینبیه ـ خ آیت الله غفاری ـ چهار راه عاشق اصفهانی ـ میدان لاله ـ خ لاله ـ میدان قدس ـ خ آیت الله مدرس- میدان شهدا ـ خ فروغی ـ میدان جمهوری اسلامی

58

ميدان جمهوری اسلامی

 بابوکان

میدان جمهوری اسلامی ـ خ امام خمینی (ره) ـ خ نیکان ـ خ آزادگان - بابوکان

بابوکان ـ خ آزادگان ـ خ نیکان ـ خ امام خمینی (ره) ـ میدان جمهوری اسلامی

60

ميدان جمهوری اسلامی

کوجان

میدان جمهوری اسلامی ـ خ امام خمینی (ره) ـ خ شهیدان کاظمی ـ کوجان

کوجان ـ خ شهید کاظمی - خ امام خمینی (ره)- میدان جمهوری اسلامی

61

هتل پل

کوی امام جعفر صادق (ع)

هتل پل ـ خیابان توحید ـ خیابان نظر شرقی ـ چهار باغ بالا ـ میدان آزادی ـ خیابان هزار جریب ـ کوی امام جعفر صادق (ع)

کوی امام جعفر صادق (ع) ـ خیابان هزار جریب ـ میدان آزادی ـ چهار باغ بالا ـ  هتل پل

62

هتل پل

کوی سپاهان

هتل پل ـ خیابان توحید ـ خیابان نظر شرقی ـ چهار باغ بالا ـ میدان آزادی ـ خیابان هزار جریب ـ کوی سپاهان

کوی سپاهان خیابان هزار جریب ـ  میدان آزادی ـ چهار باغ بالا ـ  خیابان نظر شرقی ـ خیابان توحید ـ هتل پل

63

ميدان امام حسين(ع)

 دانشگاه اصفهان

میدان امام حسین(ع) ـ خ باغ گلدسته ـ خ استانداری ـ خ فردوسی ـ خ شیخ صدوق شمالی-  خ شیخ صدوق جنوبی ـ خ آزادی ـ خ هزار جریب ـ دانشگاه اصفهان

دانشگاه اصفهان ـ خ سعادت آباد ـ خ شیخ صدوق شمالی ـ خ فردوسی ـ خ استانداری ـ خ هشت بهشت ـ میدان امام حسین(ع)

64

میدان بزرگمهر

 سروش وادران

میدان بزرگهر - خ سلمان فارسی - سه راه پینارت - سروش وادران

سروش وادران - سه راه پینارت - خ سلمان فارسی - میدان بزرگمهر

BRT2

میدان جمهوری اسلامی

پل بزرگمهر

میدان جمهوری اسلامی - خ رباط - خ شهید باهنر - خ مدرس - میدان قدس - خ سروش - میدان احمد آباد - خ بزرگمهر - میدان بزرگمهر

میدان بزرگمهر - خ بزرگمهر - میدان احمد آباد - خ سروش - میدان قدس - خ مدرس - خ شهید باهنر - خ رباط - میدان جمهوری اسلامی

66

میدان نهم دی

درچه

میدان نهم دی ـ خ شهید کاظمی ـ بزرگراه ذوب آهن ـ خ شهید عباس پور ـ درچه

درچه ـ خ شهید عباس پور ـ  بزرگراه ذوب آهن ـ خ شهید کاظمی - میدان نهم دی

67

ميدان جمهوری اسلامی

دانشگاه صنعتی اصفهان

میدان جمهوری اسلامی ـ خیابان امام خمینی(ره)ـ  میدان استقلال- خ دانشگاه ـ   دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه صنعتی اصفهان ـ خ دانشگاه ـ میدان استقلال- خیابان امام خمینی(ره) ـ میدان جمهوری اسلامی

68

ميدان امام حسين(ع)

هشت بهشت - پایانه خوارسگان

پارک شهید رجائی ـ خ هشت بهشت ـ خ استانداری ـ میدان امام ـ خ حافظ ـ خ نشاط ـ خ هشت بهشت غربی ـ خ هشت بهشت شرقی ـ خ آزادی ـ خ مهدیه ـ 13 آبان ـ خ 22 بهمن ـ پایانه خوراسگان

پایانه خوراسگان ـ خ 22 بهمن ـ خ 13آبان ـ خ شهید باهنر ـ خ کلمان ـ خ آزادی ـ خ هشت بهشت شرقی ـ خ هشت بهشت غربی ـ خ نشاط ـ خ حافظ ـ  میدان امام ـ خ استانداری ـ خ هشت بهشت ـ میدان امام حسین(ع)

70

پایانه باب الدشت

 گلستان

پایانه بابلدشت - خ کاوه - کوچه تربیت مدرس - خ آل محمد - خ  اشراق - خ گلستان -  خ هسا - مجتمع زیتون - باغ فدک

 باغ فدک - مجتمع زیتون ـ خ گلستان ـ خ اشراق ـ خ آل محمد ـ اتوبان چمران ـ خ کاوه ـ میدان شهدا

71

سه راه پینارت

میدان ارغوانیه

میدان ارغوانیه - خ ارغوانیه - سه راه پینارت

سه راه پینارت - خ ارغوانیه - میدان ارغوانیه

72

پایانه زاینده رود

پایانه کوی ولی عصر عج

ترمینال زاینده رود - خ سهروردی - جانبازان ـ خ مولانا - خ شمس تبریزی - خ علویه همایونی- خ شهید بخشی - خ نیایش - جانبازان - ترمینال زاینده رود

ترمینال زاینده رود - خ سهروردی - جانبازان ـ خ مولانا - خ شمس تبریزی - خ علویه همایونی- خ شهید بخشی - خ نیایش - جانبازان - ترمینال زاینده رود

73

پایانه خوراسگان

گورت

پایانه خوراسگان - گورت

گورت ـ پایانه خوراسگان

74

 پل شیری

ميرزا طاهر - بهشت

پل شیری - خ شهید بهشتی - خ جهاد - بزرگراه شهید خرازی - خ میرزاطاهر - خ بهشت

خ بهشت - خ میرزا طاهر - بزرگراه شهید خرازی- پل شیری

75

چهار راه وفایی - اشرفی اصفهانی

نبوی منش- پایانه شهدای درچه

 خ اشرفی اصفهانی ـ خ نبوی منش ـ خ آتشگاه ـ پایانه شهدای درچه

خ آتشگاه ـ سه راهی درچه - خ نبوی منش - خ اشرفی اصفهانی -  بزرگراه خیام ـ  خ جهاد- خ آیت الله کاشانی - چهار راه هفتم محرم - ابتدای اشرفی اصفهانی

76

میدان آزادی

سپاهان شهر(شاهد)

میدان آزادی ـ خ هزار جریب ـ میدان دفاع مقدس- بزرگراه شهید دستجردی ـ سپاهان شهر-فاز 1- خ شاهد - خ توحید - خ قائم

خ قائم - خ توحید- خ شاهد ـ بزرگراه شهید دستجردی  ـ میدان دفاع مقدس ـ خ هزار جریب ـ  میدان آزادی

77

ميدان جمهوری اسلامی

رزمندگان -  شهرک آزادگان

میدان جمهوری اسلامی ـ خ رباط- چهار راه رزمندگان ـ خ رزمندگان ـ میدان ماه فرخی - خ گلستانه - خ گلخانه - میدان شهید علیخانی ـ خ شهید مطهری- خ شهید ابوترابی - شهرک آزادگان

شهرک آزادگان ـ خ شهید ابوترابی- خ شهید مطهری ـ میدان شهید علیخانی ـ خ گلخانه ـ خ گلستانه - میدان ماه فرخی- خ رزمندگان- چهار راه رزمندگان ـ خ رباط ـ میدان جمهوری اسلامی

78

 ميدان امام حسين (ع)

شهرک ولي عصر

میدان امام حسین(ع) ـ چهارباغ پایین ـ میدان شهدا-  خ کاوه -  سه راه ملک شهر ـ جاده خورزوق ـ میدان ورزش - شهرک ولی عصر

شهرک ولی عصر ـ میدان ورزش - جاده خورزوق ـ سه راه ملک شهر ـ خ کاوه ـ میدان شهدا ـ چهار باغ پایین-  میدان امام حسین(ع)

79

پایانه باقوشخانه

ميدان انقلاب - شهید مفتح

پایانه باقوشخانه - میدان امام علی ع - خ عبدالرزاق - خ حکیم - خ هشت بهشت - خ باغ گلدسته -میدان انقلاب ـ خ شهید مطهری ـ پل فلزی- خ حکیم نظامی ـ محتشم کاشانی - رودکی - خ سهروردی - بزگراه شهید حبیب اللهی - چهار راه شهید مفتح

چهارراه شهید مفتح - بزرگراه شهید حبیب اللهی - خ سهرودی - خ رودکی - خ محتشم کاشانی ـ خ حکیم نظامی ـ پل فلزی ـ خ شهید مطهری ـ میدان انقلاب - خ باغ گلدسته - خ هشت بهشت - خ حکیم - خ عبدالرزاق - خ ولی عصر - خ صغیر - خ کمال - میدان امام علی ع - پایانه باقوشخانه

80

سه راه ملک شهر

پایانه شهدای صفه

سه راه ملک شهر - خ کاوه - بزرگراه چمران - میدان لاله - بزرگراه شهید آقابابایی - بزرگراه شهید صیاد شیرازی - خ مشتاق دوم - پل بزرگمهر - خ آبشار - شهید همت - خ سجاد - خ فرابیورگ - خ آزادای - خ هزار جریب - پایانه صفه

پایانه صفه - خ هزار جریب - خ آزادی - خ فرایبورگ - شهید همت- خ آبشار -  پل بزرگمهر - خ مشتاق دوم - پل غدیر - بزرگراه صیاد شیرازی - بزرگراه آقابابایی - بزگراه چمران - پل چمران - خ کاوه - سه راه ملک شهر

81

پایانه باب الدشت

 برازنده

پایانه بابلدشت ـ خ کاوه ـ کوچه تربیت معلم - خ آل محمد - خ برازنده

خ برازنده - خ آل محمد - خ اشراق - خ کاوه - پایانه بابلدشت

82

سه راه ملک شهر - بهارستان

ميدان استقلال  -  شهرداری منطقه 12

سه راه ملک شهر ـ خ بهارستان ـ  خ امام خمینی ـ میدان استقلال ـ خ استقلال - میدان صنعتگران - خ مشیر الدوله

شهرداری منطقه 12 - خ استقلال ـ  میدان استقلال ـ خ امام خمینی ـ  خ بهارستان ـ سه راه ملک شهر-

83

پایانه کاوه - پروین

همدانیان -  میدان بزرگمهر

ترمینال کاوه ـ بزرگراه چمران  - میدان لاله ـ خ پروین ـ خ جی -  خ همدانیان -  خ نیرو ـ میدان پردیس ـ خ علامه میر لوحی - بلوار لاله ـ پل بزرگمهر

پل بزرگمهر ـ بلوار لاله - خ علامه میر لوحی - میدان پردیس ـ خ نیرو -  خ همدانیان ـ خ جی ـ  خ پروین ـ میدان لاله ـ بزرگراه چمران ـ ترمینال کاوه

84

پایانه آبشار

ردان - فیزادان

پایانه آبشار - خ شهید آوینی - خ شهید روح الامین - ردان و فیزادان

ردان و فیزادان ـ خ شهید روح الامین ـ خ شهید آوینی - میدان بزرگمهر - پایانه آبشار

85

باب الرحمه (آیت الله طیب)

شهرک نگين

خ آیت الله طیب ـ خ مسجد سید ـ خ پنج رمضان ـ خ شهید فروغی ـ  میدان جمهوری اسلامی ـ خ رباط ـ چهار راه رزمندگان ـ خ سید رضی ـ خ علم الهدی ـ خ آیت الله صدر - خ بنت الهدی - شهرک نگین

شهرک نگین ـ خ بنت الهدی ـ خ آیت الله صدر ـ خ علم الهدی - خ سید رضی - چهار راه رزمندگان ـ خ رباط ـ میدان جمهوری اسلامی ـ خ شهید فروغی -  خ پنج رمضان ـ خ مسجد سید ـ خ آیت الله طیب 

86

میدان آزادی

سپاهان شهر(غدیر)

میدان آزادی ـ خ هزار جریب ـ میدان دفاع مقدس- بزرگراه شهید دستجردی ـ سپاهان شهر- بلوار غدیر -  خ بعثت - خ قائم

خ قائم - خ بعثت -خ پاسداران- بلوار غدیر - خ بهمن ـ بزرگراه شهید دستجردی  ـ میدان دفاع مقدس ـ خ هزار جریب ـ میدان آزادی

88

ميدان جمهوری اسلامی

عطاء الملک

میدان جمهوری اسلامی ـ خ امام خمینی (ره) ـ خ عطاءالملک

خ عطاءالمک ـ خ امیر کبیر - خ امام خمینی (ره) ـ میدان جمهوری اسلامی

90

ميدان بزرگمهر

شهرک زاینده رود

میدان بزرگمهر ـ خیابان مشتاق دوم ـ خیابان سلمان فارسی ـ سه راه پینارت ـ روشن شهر

روشن شهر ـ سه راه پینارت ـ خیابان سلمان فارسی ـ خیابان مشتاق دوم ـ میدان بزرگمهر

91

ملک شهر

پایانه شهدای صفه

میدان مفتح ـ خ بهارستان ـ سه راه ملک شهر - خ کاوه ـ چهارباغ پایین ـ چهار باغ عباسی ـ خ شهید مطهری ـ پل آذر ـ خ توحید ـ  خ دانشگاه ـ میدان آزادی ـ خ هزار جریب ـ پایانه شهدای صفه

پایانه شهدای صفه ـ خ هزار جریب ـ میدان آزادی ـ خ دانشگاه ـ خ توحید ـ پل آذر ـ خ شهید مطهری -  چهار باغ عباسی ـ چهار باغ پایین ـ خ کاوه ـ  سه راه ملک شهر ـ خ بهارستان ـ میدان مفتح

92

پارک شهيد رجائی

 خانه اصفهان

پارک شهید رجائی ـ خ آمادگاه ـ خ شمس آبادی ـ  خ آیت الله طالقانی ـ خ آیت الله کاشانی ـ خ امام خمینی(ره) ـ خ خانه اصفهان ـ خ نوبهار ـ خ گلخانه ـ  میدان شهید علیخانی - خ بهارستان ـ میدان مفتح

میدان مفتح ـ خ بهارستان ـ میدان شهید علیخانی - خ گلخانه ـ خ نوبهار ـ خ خانه اصفهان ـ خ امام خمینی (ره) ـ خ آیت الله کاشانی- خ شیخ بهائی-  میدان امام حسین(ع) ـ خ باغ گلدسته ـ پارک شهید رجائی

BRT3

پایانه شهدای ارغوانیه

پایانه خرم

پایانه شهدای ارغوانیه ـ خ جی ـ خ ولی عصر ـ خ عبدالرزاق - خ مسجد سید - خ آیت الله کاشانی - پایانه خرم

پایانه خرم - خ صمدیه - خ مسجد سید - خ عبد الرزاق ـ خ ولی عصر ـ خ جی ـ پایانه شهدای ارغوانیه

94

میدان شهید علیخانی

 پایانه صفه

میدان شهید علیخانی ـ خ بهارستان ـ خ کاوه ـ بزرگراه شهیدردانی پور ـ خ امام خمینی(ره) ـ میدان جمهوری اسلامی ـ خ خرم ـ بزرگراه شهیدخرازی ـ پل وحید ـ  خ میرزا کوچک خان ـ خ سهروردی ـ سه راه سیمین ـ  خ جانبازان - بزرگراه شهید اقارب پرست - پایانه شهدای صفه

پایانه شهدای صفه - بزرگراه شهدای صفه - بزرگراه اقارب پرست - خ جانبازان ـ  سه راه سیمین ـ خ سهرودی- بزرگراه شهیدخرازی ـ خ نواب صفوی ـ خ آیت الله کاشانی ـ میدان جمهوری اسلامی ـ خ امام خمینی (ره) - بزرگراه شهید ردانی پور ـ خ کاوه - خ بهارستان ـ میدان شهید علیخانی

95

میدان استقلال

محمود آباد

میدان استقلال ـ محمود آباد

محمود آباد ـ میدان استقلال

96

پایانه آبشار

دنارت   

پایانه آبشار -  خ شهید آوینی - خ شهید روح الامین - دنارت

دنارت ـ  خ شهید روح الامین ـ خ شهید آوینی - میدان بزرگمهر- پایانه آبشار

97

پایانه آبشار

شهید کشوری 

پایانه آبشار - خ شهید آوینی - خ شهید روح الامین - شهرک شهید کشوری

شهرک شهید کشوری ـ خ شهید روح الامین ـ خ شهید آوینی - پایانه آبشار

120

خ قدس

 میدان جمهوری اسلامی

خ وحدت - خ قدس - خ اشرفی اصفهانی - پایانه خرم

پایانه خرم - خ خرم- خ اشرفی اصفهانی - خ قدس - خ وحدت

146

پایانه خوراسگان

حتم آباد

پایانه خوراسگان - خ جی - حتم آباد

حتم آباد - خ جی - پایانه خوراسگان

147

پایانه خوراسگان

 حسن آباد

پایانه خوراسگان - خ جی - حسن آباد

حسن آباد - خ جی - پایانه خوراسگان

148

خ جی

 اطشاران

 خیابان جی - خیابان ابهر - اطشاران

اطشاران - خیابان ابهر - خیابان جی

149

پایانه خوراسگان

خاتون آباد - حصه

پایانه خوراسگان - خ ابوذر- خ سلمان - خ مالک اشتر - شش راه - حصه

حصه - شش راه - خ مالک اشتر - خ سلمان - خ ابوذر - پایانه خوراسگان

150

پایانه خوراسگان

 راران

پایانه خوراسگان - خ ابوذر- خ سلمان - راران

راران - خ سلمان - خ ابوذر - پایانه خوراسگان

151

پایانه خوراسگان

 سمسور - خاتون آباد- قلعه نو

پایانه خوراسگان - خ معراج - خ شریعتی - سمور - خ جی - کانال مالک اشتر - خاتون آباد

خاتون آباد -کانال مالک اشتر - سمور - خ شریعتی - خ جی - خ ابوذر - پایانه خوراسگان

152

پایانه باقوشخانه

 ارزنان

پایانه باغ قوشخانه - خ لاله - خ زینبیه - خ عاشق اصفهانی-  ارزنان - جلوان

جلوان - ارزنان - خ عاشق اصفهانی - خ زینبیه - خ لاله - پایانه باغ قوشخانه

157

دارک

شهرک امام حسین ع

دارک - شهرک امام حسین ع

شهرک امام حسین ع - دارک

167

داخلی دانشگاه صنعتی اصفهان

داخلی دانشگاه صنعتی اصفهان

داخلی دانشگاه صنعتی اصفهان

داخلی دانشگاه صنعتی اصفهان

169

میدان جمهوری اسلامی

شهرک علمی و تحقیقاتی

میدان جمهوری اسلامی ـ خ امام خمینی(ره) ـ میدان استقلال

میدان استقلال ـ خ امام خمینی (ره) ـ میدان جمهوری اسلامی

176

داخلی سپاهان شهر

داخلی سپاهان شهر

بلوار شاهد - خ بهمن - بلوار غدیر

بلوار شاهد - خ بهمن - بلوار غدیر

103

پایانه آبشار

اصفهانک

پایانه آبشار ـ خ شهید آوینی ـ خ شهید روح الامینی ـ اصفهانک

اصفهانک ـ خ شهید روح الامینی ـ خ شهید آوینی ـ میدان بزرگمهر- پایانه آبشار

106

پایانه کاوه

میدان لاله - فرودگاه

پایانه کاوه - شهید چمران - میدان لاله - فرودگاه

فرودگاه - میدان لاله - شهید چمران - پایانه کاوه

107

ميدان امام حسين (ع)

باغ فدک

 

 

BRT1

پایانه باقوشخانه -  بزرگمهر

بلوار کشاورز - پل يزدآباد

پایانه باقوشخانه - خ سروش - خ بزرگمهر - خ امام سجاد ع - خ آزادگان- خ سعادت آباد - میدان آزادی - بلوار دانشگاه - خ کشاورز - خ شهید کاظمی - پل یزدآباد

پل یزدآباد - خ شهید کاظمی - خ کشاورز - بلوار دانشگاه - میدان آزادی - خ سعادت آباد - خ آزادگان - خ امام سجاد - خ بزرگمهر - خ سروش - پایانه باقوشخانه