• پنجشنبه 01 فروردین 1398, 18:18
  • کد محتوا:2363
عالي قاپو

عمارت باشکوه عالی قاپو در بخش غربی میدان نقش جهان اصفهان و مقابل مسجد شیخ لطف الله قرار دارد  و در حقیقت مکانی برای اقامت شاه عباس صفوی بوده است.

عمارت باشکوه عالی قاپو در بخش غربی میدان نقش جهان اصفهان و مقابل مسجد شیخ لطف الله قرار دارد  و در حقیقت مکانی برای اقامت شاه عباس صفوی بوده است.

شاه عباس صفوی از عمارت عالی قاپو برای دعوت از مهمانان مهم و عالی رتبه استفاده میکرد. شاه عباس اول  در سال 973 خورشیدی دستور داد کاخ زیبای عالی قاپو ساخته شود.

این رخداد پس از انتخاب اصفهان به عنوان پایتخت به جای قزوین اتفاق افتاد. مینیاتوریها و گچبریهای عمارت عالی قاپو هنر دست هنرمندان دوره صفوی است که بسیار چشم نواز و زیباست. نام بنای عالی قاپو در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است و در لیست میراث جهانی یونسکو به منزله قسمتی از میدان نقش جهان قرار دارد.

در دوره صفویان، عمارت عالی قاپو اصفهان با نام های «قصر دولت خانه» و «دولت خانه مبارکه نقش جهان» معروف بود.

آدرس: ضلع شرقی میدان نقش جهان