• سه شنبه 21 اسفند 1397, 16:32
  • کد محتوا:2126
مسجد علي

مسجد علی اصفهان که به مسجد سنجریه نیز معروف می‌باشد، بنایی است که به احتمال قوی متعلق بـه دوران سلاجقه می‌باشد و در میدان قیام یا میدان کهنه اصفهان، محله هارونیه و کوچه‌ای به نام مسـجد علـی و رو بـه روی بقعه متبرکه هارونیه قرار گرفته است.
این مسجد پر آوازه شهرت خود را وام دار مناره خویش است که البتـه متعلق به خود مسجد نمی‌باشد و متاخر‌تر از مسجد است، بنابر این گمان می‌رود مسجد بعد‌ها در کنار ایـن مناره ساخته شده است. این مسجد در زمان صفویان رو به ویرانی می‌نهد و در زمان شاه اسماعیل صفوی باز سـازی و مرمت می‌شود. 

مسجد علی از مساجد کهن اصفهان است و آن را گویند علی شاه فرزنـد تکش سلطان خوارزم که از جانب پدر والی اصفهان شد بساخت به سال پانصد و نود و پنج هجری. حمام شاه علی نیز بدو منسوبست و شاید از جهت سیاست خوارزمیان بضدیت خلیفه عباسی خواسته‌اند نام امیر المؤمنین علی(ع) را به مسجد بگذارند کما اینکه سید علاء الدین ترمذی را نیز به خلافت نام نهاده بودند بعضـی هـم گوینـد بـه عهـد سنجری ساخته شده. در مورد وجه تسمیه این مسجد می‌توان گفته جابر انصاری را پذیرفت و نام گرفتن مسجد به نام امیر المؤمنین امام اول شیعیان، را به سبب مخالفت خوارزم شاهیان با خلیفه عباسی دانست.

تاریخ دقیق ساخت مسجد معلوم نیست، اما آنچه مسلم است تاریخ بنا به قبل از صفویان در حـدود قـرن پنجم و ششم هجری قمری بر می‌گردد و مسجد علی در اصل بنایی متعلـق به دوران سـلاجقه مـی باشد. بانی آن نیـز مشخص نیست، اما در منابع مختلف از سلطان سنجر و علی شـاه فرزند تکش سـلطان خـوارزم و همچنیـن از محمود بن محمد ملکشاه نام برده شده است. در دوره صفویان تقریبا ا ز این مسجد جز ویرانه‌ای بـر جـای نمـاده بود که در دوره شاه اسماعیل صفوی تجدید بنا شده است. مرمت و نوسازی مسجد توسط میرزا کمال الدین شاه حسین اصفهانی که در دربار شاه اسماعیل صفوی عنوان دار وکیل السلطنه و اعتماد الدوله بوده و به نام او در کتیبـه سر در مسجد اشاره شده است، انجام شده است.

 

آدرس: خیابان هاتف، کوچه مشیر، مسجد علی