• سه شنبه 21 اسفند 1397, 16:32
  • کد محتوا:2080
منار باغ قوشخانه

 

موقعيت: ميدان قدس خيابان زينبيه

سال تاسيس: قرن ۸ هجري

وجه تسميه باغ قوشخانه به مناسبت مجاورت آن با يكي از باغ هاي سلطنتي دوره شاه عباس اول صفوي است كه گويا بازهاي شكاري پادشاهان صفوي در اين باغ نگهداري مي شدند.

اين مناره در گذشته يكي از دو مناره اي بوده كه در طرفين مسجدي به نام مسجد بابا سوخته يا مصلي قرار داشته و يكي از آن ها از بين رفته است.

ارتفاع مناره در حدود ۴۰ متر است و پلكان آن معمولي است. كتيبه مناره به شكل گردنبند است كه قسمتي از آن خراب شده و با خط نسخ و كاشي هاي معرق سفيد و لاجوردي و فيروزه اي تزئين شده است. با توجه به تزئينات و نحوه معماري زمان ساخت آن را مربوط به دوران مغول مي داند.

آدرس: میدان باقوشخانه(طوقچی)