• پنجشنبه 23 اسفند 1397, 10:18
  • کد محتوا:2444
کلينيک هاي دندانپزشکی شبانه روزی

رديف

نام درمانگاه

آدرس

تلفن

1

درمانگاه دندانپزشکی اصفهان

خیابان ارباب، مقابل مبل مرکزی، نبش بن بست فتحی،

36614210

2

درمانگاه دندانپزشکی رازي

خیابان چهارباغ پایین، نبش میدان شهداء

2-32211311

3

درمانگاه دندانپزشکی سينا

خیابان كاوه، خیابان گلستان، حدفاصل خیابان ابن سینا و صفا

34523441

34519621

4

درمانگاه دندانپزشکی كاوه

خیابان کاوه ابتدای خیابان جابرانصاری

7-34407006

5

درمانگاه دندانپزشکی هشت بهشت

خیابان بزرگمهر، چهاراه هشت بهشت، ابتدای هشت بهشت غربي

32646200

کلیه درمانگاه های شبانه روزی بصورت 24 ساعته به مراجعان خدمات ارائه مي کنند.