• سه شنبه 21 اسفند 1397, 16:32
  • کد محتوا:2095
خانه يداللهي

اين خانه كه از آثار زمان قاجار مي باشد به نام مالكين قبلي آن به خانه يداللهي معروف است و شامل قسمت هاي زير است.

ورودي خانه كه در جبهه غربي قرار گرفته و به وسيله دو لنگه در چوبي به حياط ارتباط دارد. در اين جبهه يك اتاق كوچك با سقف طاق چشمه اي به چشم مي خورد و هيچگونه تزئيناتي ندارد. اين اتاق به وسيله راهروئي به اتاق ديگر مربوط مي شود كه كاملاً با اتاق اولي قرينه است.

اين خانه كه از آثار زمان قاجار مي باشد به نام مالكين قبلي یعنی خانه يداللهي معروف است و شامل قسمت هاي متعددی است.

ورودي خانه كه در جبهه غربي قرار گرفته و به وسيله دو لنگه در چوبي به حياط ارتباط دارد. در اين جبهه يك اتاق كوچك با سقف طاق چشمه اي به چشم مي خورد و هيچگونه تزئيناتي ندارد. اين اتاق به وسيله راهروئي به اتاق ديگر مربوط مي شود كه كاملاً با اتاق اولي قرينه است.

 در جبهه جنوبي خانه يك اتاق و ۲ ايوان قرينه وجود دارند. اين دو ايوان داراي قطاربندي زيبا و بدون تزئينات رنگ آميزي است. اتاق جبهه جنوبي با شيشه هائي رنگي تزئين يافته است. تزئينات موجود در اين اتاق به صورت گچبري است كه با رنگ آميزي لعابي زينت داده شده است.

 در جبهه شمالي حياط درب ارسي مستطيلي زيبائي به چشم مي خورد كه با شيشه هاي رنگي تزئين يافته است. در اطراف ورودي اين اتاق گوشواره هائي است كه از سطح حياط بالاتر هستند. علاوه بر آن ايوانك هائي با پنجره هاي مستطيل شكل و شيشه رنگي و شفاف تزئين شده اند. قطاربندي زير اين ايوانك ها بسيار زيبا و جالب هستند.

اتاق تالار كه ذكر آن گذشت با آئينه كاري و گچبري و نقاشي هاي گل و بوته اي و آيينه كاري تزئين شده اند. اين تزئينات نمونه بسيار جالبي از هنر دوران قاجاريه مي باشند. يك شاه نشين و دو كفش كن و دو بادگير كه براي تهويه تعبيه شده اند كاملاً با تزئينات تالار هماهنگي دارند. در سطح يك متري از كف تالار سطوح

آدرس: این خانه در ميدان شهدا ابتداي چهارباغ پائين واقع شده است