• پنجشنبه 23 اسفند 1397, 10:24
  • کد محتوا:2473

ردیف

عنوان برنامه

شرح برنامه

تاريخ

ساعت

1

آيين تحويل سال

آيين تحويل سال

29اسفند

19:00

2

كميته استقبال

 خوش آمد گويي  به مسافران نوروزي

27اسفندتا11 فروردين

16تا 22

3

به رنگ بازي و شادي

آيتم هاي كودك،مسابقه،بازي هاي خانوادگي

27اسفندتا11 فروردين

16تا 22

4

جشن خانوادگي

شامل آيتم هاي كودك،خواننده،تئاتر،آكروبات

2تا10فروردين

20:30تا 22

5

تئاتر خياباني

اجراي نمايش

2تا11فروردين

17:30