• پنجشنبه 23 اسفند 1397, 10:24
  • کد محتوا:2471

ردیف

عنوان برنامه

شرح برنامه

تاريخ

ساعت

1

همخواني مرشدان زورخانه

هم خواني مرشدان و ورزشكاران زورخانه

2تا6فروردين

10:30تا 11

2

اجرای چوگان

بازي نمادين چوگان

2تا6فروردين

11تا 13

3

نقالی

اجرای نقالی

2تا 13 فروردین

10تا 11

4

تئاتر خياباني

اجراي نمايش

2تا11فروردين

18:30