ردیف

نام مرکز

آدرس

شماره تلفن

ناجی سپاهان

خیابان کاشانی جنوبی

32355222

شفا

خیابان دکتر باهنر ، خیابان هدایت

33455551

بهبود

اول خیابان ارتش

36615000

پارس

خیابان هشت بهشت شرقی مقابل امامزاده شاه زید

3838