در خيابان طالقاني امروز مسجدي قرار دارد كه با توجه به كتيبه سردر آن در زمان سلطنت شاه طهماسب صفوي ساخته شده است. اين كتيبه در حال حاضر در كاخ چهلستون نگهداري مي شود و به همراه سردر در مجاورت يكي از ديوارهاي اين كاخ نصب شده است.

توضيح اينكه در حدود ۵۰ سال پيش كه خيابان طالقاني امروز كه در آن زمان خيابان خوش و بعد از آن شاه ناميده مي شد تعريض مي شد اين سردر در معرض نابودي قرار گرفت بنابراين سردر عيناً به كاخ چهلستون منتقل شد و امروز بازديد كنندگان از كاخ چهلستون اين سردر زيبا و كتيبه آن را نيز مشاهده مي كنند.

ghotbie.jpg

به هر حال كتيبه سردر كه به خط ثلث با كاشي سفيد معرق بر زمينه لاجوردي با خط ابوسعيد امامي نوشته شد تاريخ ۹۰۵ هجري قمري را بر خود دارد. به موجب مفاد اين كتيبه و تحقيقات پژوهشگران باني و سازنده اين مسجد قطب الدين علي باب الدشتي بوده است.

مسجد قطبيه صحن كوچكي دارد و به دليل تعريض خيابان از در ورودي مسجد مستقيماً به شبستان گنبد دار وارد مي شويم. اين شبستان داراي ۴ صفه است كه قبري در صفه شمالي قرار دارد.

اگر چه كتيبه اي كه بر سنگ سياه قبر نوشته شده صاحب قبر را شخص ديگري مي داند اما مردم اصفهان آن را متعلق به قطب الدين باب الدشتي مي دانند و زيارت مي كنند. در صحن مسجد سنگابي قرار دارد كه اشعاري به خط نستعليق برجسته بر آن نوشته شده است.

مفاد اين اشعار حاكي از اين است كه اين سنگاب در سال ۱۳۰۷ هجري قمري به هنگام سلطنت ناصر الدين شاه قاجار نصب شده است.

با آنكه اين مسجد تغييرات بسياري كرده و كاشيهاي آن لطمات فراوان ديده اند اما هنوز هم بسيار زيبا هستند چرا كه به قول يكي از پژوهشگران خارجي «... اين كاشيها داراي ويژگيهـاي عصري هستند كه زيباترين كتابهاي داراي تذهيب و حواشي ايران به وجود آمده است .