مردم جلفا اين کليسا را (غريب) می نامند سال ساخت اين کليسا ۱۱۳۱ هجری قمری است.