• سه شنبه 21 اسفند 1397, 16:32
  • کد محتوا:2068
کنيسه ها

قديمي ترين كنيسه اي كه در اصفهان وجود دارد (كنيسه عمو شعيا) در محله جوباره است كه از لحاظ هنري، هيچگونه تزئيناتي ندارد و فاقد جنبه هاي معماري جالب توجه است.

به نوشته دكتر هنرفر يهوديان اصفهان (در سال ۱۳۵۰ شمسي) ۲۰ كنيسه داشته اند كه دو كنيسه در محله دردشت يك كنيسه در محله گلبهار، شانزده كنيسه در محله جوباره و  يك كنيسه نيز در فلكه فلسطين.

 يكي از محققين كليمي تعداد كنيسه هاي اصفهان را ۱۲ عدد ذكر كرده اند. به گفته اين پژوهشگر معماري اين كنيسه ها كاملاً مشابه با كليساي ارامنه است. با اين تفاوت كه كنيسه ها هيچگونه تزئينات داخلي ندارند. علت نيز اين است كه يهوديان تصاوير انسان را بر ديوار رسم نمي كنند. از نقطه نظر نوع شناسي، ساختمان هاي كنيسه ها، غربي - شرقي بوده و بيشتر آن ها مربوط به دوران قاجار هستند. كنيسه ها از نظر تزئينات داراي كاربندي تصوير سازي هستند. اين كنيسه ها فاقد سكوهائي هستند كه مراسم مذهبي روي آن ها انجام مي شده است. در حال حاضر، كنيسه هاي يهوديان اصفهان عبارتند از: كنيسه ملايعقوب، كنيسه ملانيسان، كنيسه ملاربيع، كنيسه بزرگ، كنيسه كوچك، كنيسه كلي، كنيسه گلبهار، كنيسه اتحاد، كنيسه دكتر داوود و ...

ذكر اين نكته مناسب است كه در حال حاضر يهوديان اصفهان در محلات ديگر نيز ساكن هستند و از نظر زندگي با مسلمانان هيچگونه تفاوتي ندارند.

هفت کنیسه در اصفهان در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.