• سه شنبه 21 اسفند 1397, 16:32
  • کد محتوا:2057
سنگابها

از زمان صفويه در بناها و مساجد معظم و مهم كه ساخته مي‌شد سنگاب هاي زيبايي به شكل كاسة كعب‌دار بزرگي تعبيه مي‌شد كه هم ارتفاع و هم قطر بعضي از آن ها بيش از يك متر بوده است. سنگاب ها از سنگ هاي حجاري شده‌اي ساخته مي‌شد كه نقوش و اشعار با مسما و زيبايي روي آن نقش بسته بود. اين سنگاب هاي هنري و زيبا پر از آب زلال و خنك بود. و هر نمازگزار و تازه‌ واردي را سيراب مي‌نمود. كاسة فلزي كوچكي كه نقوش و خطوط زيبايي بر آن نقش بسته بود، روي سنگاب قرار داشت.

روي اكثر سنگاب‌‌ها با خط خوش اين مصرع به چشم مي‌خورد: «آبي بنوش و لعنت حق بر يزيد كن.»

اگرچه به علت بهداشتي نبودن سنگاب ها و لوله‌كشي آب، بيشتر سنگاب ها از بين رفته ولي هنوز تعدادي از آن ها باقي است.

تعدادي از  سنگاب هاي اصفهان عبارتند از:

 سنگاب مسجد سيّد،سنگاب مسجد رحيم خان،سنگاب مسجد آقا ميرزا هاشم،سنگاب سردر مقبره مجلسي،سنگاب مسجد جامع،سنگاب بقعة درب امام،سنگاب مسجد محلّه نو،سنگاب هاي امام زاده اسماعيل

سنگاب مسجد حكيم،سنگاب هاي مدرسة ميرزا حسين،سنگاب هاي مدرسه چهارباغ،سنگاب مدرسه صدر،سنگاب هاي مسجد امام ، سنگاب مدرسه ترک ها،سنگاب مسجد جارچی،سنگاب های مسجد خان

نگاب مسجد حاجی سید جواد،سنگاب های مسجد مصری،سنگاب های سی وسه پل،سنگاب کلیسای وانک،سنگاب مسجد شارع در صحن مسجد دردشت