tooghchi.jpg

اين سقاخانه در سمت جنوب شرقي كوي صاحب ابن عباد در محله طوقچي قرار دارد و در ذهن عوام داراي اعتبار است بدين سان كه حاجاتشان را برآورده مي كند.

اين سقاخانه دو سقف دارد. يكي دوپوش و ديگري اصلي و آجري. چاه آبي دارد با موتوري آبكش و بي مصرف. ديوارهاي دورش را با موضوعهاي مذهبي عاميانه نقاشي كرده اند و از رنگهاي معمولي كار شده و بخشهايي از آنها ريخته است. داستان نقاشيها از ماجراي عاشورا در كربلا گرفته شده، نقاشي ديوار جنوبي، محاصره حضرت ابوالفضل و جنگ او با دشمن را نشان مي دهد. ديوار شرقي يا رو به رو حركت امام حسين (ع) به سوي دشمن است و اينكه سربازان دشمن به او تيراندازي مي كنند. ديوار شمالي داراي نقاشي چهره علي اكبر و حضرت ابوالفضل (ع) است كه هر دو سوار بر اسب از پي هم روانند و حضرت ابوالفضل (ع) مشك آب را به كودكـــان مي دهد.

نكته قابل توجه اين است كه نقاش، كوشيده اصلي ترين رويداد كربلا، يعني آب رساندن حضرت ابوالفضل(ع) به اهل بيت، در پيوند با مكان سقاخانه را در سه نما (فرم) بسيار ساده بيان كند و همچنين شخصيت اصلي اين رويداد (امام حسين (ع)) را در نماي مياني جا داده و نام كساني را در كنارشان نوشته تا شناخته شوند. در گوشه سمت چپ ديوار شمالي چنين نوشته شده: تعمير ۱۳۴۰ شمسي. روي در و ديوار، تعدادي از نشانه هاي اعتقادي به همراه تصويري قاب شده از امام حسين (ع) كوبيده شده است.