در ضلع شرقي مسجد لنبان سقاخانه اي قرار دارد كه چهارگوشه آن را چهارستون گرد از سنگ پارسي جا گرفته و سقفش روي آنهاست. اين سقاخانه داراي چهارسنگاب است. دوتا گرد و دو تاي ديگر بزرگ و چهارگوش است. بر سنگابي كه بر جاده مشرف است اشعاري كه به خط نستعليق برجسته حجاري شده و به شرح زير خوانده مي شود:

تشنه فيض حق محمد خان          كه به كامش شراب جنــت باد

كرد اين سنگاب را خيــرات            كه بر او صد هزار رحــمت باد

از دم حضرت امام حســين            روي او سرخ در قيــــامت باد

دارم اميد ازهري كه به حشر          كوثر او را نصيب و قسمـت باد

بهر تاريخ چون بنوشــي آب            گو به ريش يزيــد لعـــنت باد