نام مرکز درمانی

عیسی بن مریم (ع)

      وابستگی

دانشگاهی

تلفن بیمارستان

69-32332065

فاکس بیمارستان

32361944

تلفن مستقیم ستاد نوروزی                   32339042 (صبح)

تلفن سوپروایزر

14-32339012

مجموعه بخش های درمانی: اعم از اورژانس ، بخش های ویژه(ICU.CCU.NICU)، بخش های بستری ، اتاق عمل و...

ردیف

نام بخش فعال

تعداد تخت فعال

تلفن داخلی

1

ICU

8

275

2

CCU

12

250

3

post.CCU

7

250

4

جراحی زنان

6

211

5

داخلی زنان

7

211

6

ارتوپدی زنان

5

211

7

داخلی مردان

8

260

8

جراحی مردان

6

260

9

ارتوپدی مردان

12

260

10

اطفال

16

270

11

مامایی

13

214

12

لیبر

6

221

13

اورژانس

14

280

14

جراحی 1 (چشم)

2

211

15

جراحی 2 (چشم)

2

210

16

داخلی نوزادان

8

273

17

دیابت

12

252

 مجموعه واحدهای تشخیصی  و درمانی: اعم از آزمایشگاه  ،رادیولوژی، داروخانه و ...            

ردیف

نام بخش

تلفن

ردیف

نام بخش

تلفن

1

آزمایشگاه

312-311

4

بانک خون

312

2

رادیولوژی

296

5

سونوگرافی

300

3

درمانگاه ارتوپدی

295