نام مرکز درمانی    مرکز آموزشی درمانی نور و حضرت علي اصغر (ع) اصغر(ع)

وابستگی

دانشگاهی

تلفن بیمارستان

32222127

فاکس بیمارستان

32222255

تلفن مستقیم ستاد نوروزی     32214047

تلفن سوپروایزر

32214047

مجموعه بخش های درمانی: اعم از اورژانس ، بخش های ویژه(ICU.CCU.NICU)، بخش های بستری ، اتاق عمل و...

ردیف

نام بخش فعال

تعداد تخت فعال

تلفن داخلی

1

داخلی زنان

25

2245

2

ICU مسمومین

6

2621

3

ارولوژی

18

2432

4

داخلی مردان

26

2250

5

روانپزشکی مردان

22

2203

6

روانپزشکی زنان

18

2295

7

پیوند اعضاء

5

2411

8

نفرولوژی

17

2412

9

اورژانس روانپزشکی مردان

12

2203

10

اورژانس روانپزشکی زنان

18

2295

11

CCU

9

2395

12

اتاق عمل جراحی

4

2416

13

همودیالیز

23

2405

14

دیالیز صفاقی

2

2644

15

اورژانس تحت حاد

10

2631

16

اورژانس حاد

17

2600

17

اورژانس روانپزشکی

12

2326

18

اورزانس مسمومین

16

2634

19

ICUجنرال

8

2731

20

ریه

22

2670

مجموعه واحدهای تشخیصی  و درمانی: اعم از آزمایشگاه  ،رادیولوژی، داروخانه و ...

ردیف

نام بخش

تلفن

ردیف

نام بخش

تلفن

1

آزمايشگاه

229

7

نوار مغز

376

2

راديولوژي و سونوگرافی و CT

232

8

اكو

276

3

تست ورزش

267

9

تزريقات

265

4

ECT

363

10

دیالیز صفاقی

406

5

بانک خون

226

11

MMT

361

6

نوار قلب

271