نام مرکز درمانی                مركز آموزشي درماني امیــن

وابستگی

دانشگاهی

تلفن                                            9-34455051

فاکس بیمارستان

34459001

تلفن مستقیم ستاد نوروزی                34459076

تلفن سوپروایزر

داخلی 2300

مجموعه بخش های درمانی: اعم از اورژانس ، بخش های ویژه(ICU.CCU.NICU)، بخش های بستری ، اتاق عمل و...

ردیف

نام بخش فعال

تعداد تخت فعال

تلفن داخلی

1

اتاق عمل جراحی

5

2348

2

اطفال

14

2139

3

جراحی زنان

25

2288

4

داخلی مردان

8

2112

5

قلب

10

2180

6

CCU

13

2182

7

لیبر

6

2318

8

داخلی نوزادان

12

2123

9

ICU

21

2160

10

NICU

12

2127-2117

11

همودیالیز

19

2040

12

مامایی

10

2290

13

داخلی زنان

8

2112

14

اورژانس

23

2415

15

جراحی مردان

30

2358

ادامه مجموعه واحدهای تشخیصی  و درمانی: اعم از آزمایشگاه  ،رادیولوژی، داروخانه و ...

ردیف

نام بخش

تلفن

ردیف

نام بخش

تلفن

1

آزمایشگاه

236

4

تصویربرداری

(221) رادیولوژی 220 CT(424) - MRI

2

بانک خون

250

5

داروخانه

293

3

فیزیوتراپی

389

6

سونوگرافی

418