نام مرکز درمانی        امام موسی کاظم (ع) (سوانح سوختگی)

وابستگی

دانشگاهی

تلفن                                                 3-33457670

فاکس بیمارستان

33458803

تلفن مستقیم ستاد نوروزی                  33457993

تلفن سوپروایزر

33457670 داخلی 114

مجموعه بخش های درمانی: اعم از اورژانس ، بخش های ویژه(ICU,CCU,NICU)، بخش های بستری ، اتاق عمل و...

ردیف

نام بخش فعال

تعداد تخت فعال

تلفن داخلی

1

BICU 1

5

177

2

BICU 2

8

175

3

VIP BICU

9

173

4

زخم و سوختگی

29

171-172

5

ترمیم

17

167

6

ترمیم و جراحی پلاستیک

18

168

7

اتاق عمل (1)

3

179

8

اتاق عمل (2)

2

181

9

اورژانس سوختگی

3

116

مجموعه واحدهای تشخیصی  و درمانی: اعم از آزمایشگاه  ،رادیولوژی، داروخانه و ...

ردیف

نام بخش

تلفن

ردیف

نام بخش

تلفن

1

آزمایشگاه 

143

4

داروخانه

140

2

رادیولوژی

145

5

فیزیوتراپی

146

3

سونوگرافی

210