بازار

آدرس

تلفن

ساعت فعالیت در ایام نوروز

بازار گیاهان داروئی

خیابان پروین، قبل از میدان لاله، جنی آتش نشانی

35604144

7 الی 12

16الی 19:30