ردیف

عنوان برنامه

شرح برنامه

تاريخ

ساعت

1

جشن نوروز

شامل جنگ خانوادگي،شاهنامه ومثنوي خواني،خواننده،پرفورمنس،سيلورمن

2تا11 فروردين

9تا 12  15:30تا 19