با توجه به جايگاه تخت فولاد به عنوان يكي از فعال ترين قطب هاي تاريخي و فرهنگي با جاذبه هاي بالاي گردشگري كه به عنوان يك قطب فرا ملي مورد نظر مي باشد، همه ساله در ايام نوروز توجه ويژه از سوي قشرهاي مختلف مردم اعم از شهروندان اصفهاني و ميهمانان نوروزي به حضور در اين مجموعه، با رويكرد زيارتي و سياحتي، مي گردد.


از اين رو، مجموعه تاريخي، فرهنگي و مذهبي تخت فولاد با در نظر داشتن شاخص هاي ارزشي و كالبدي تخت فولاد، طبق روال سالهاي پيشين، خدمات فرهنگي را براي زائران و ميهمانان نوروزي انجام مي دهد

 

برنامه هاي تخت فولاد در نوروز

پايگاه اجرايي

ردیف

عنوان و شرح برنامه

تاريخ

ساعت

آدرس

تخت فولاد

1

نگارستان(معرفی جلوه های هنری و معماری تخت فولاد، نقالی ، معرفی مشاهیر، غرفه کودک،گردشگری (تکیه میرفندرسکی))

1397/12/28الی1398/01/11

9الی13

خیابان فیض - تخت فولاد

2

نمایشگاه گنجینه نصف جهان (گلستان شهدا، سالن شمع) نمایشگاه معرفی گورستان های مهم جهان

1397/12/28الی1398/01/11

9الی19

3

ایستگاه تخت فولاد (مقبره بابا رکن الدین) آشنایی با تخت فولاد و مشاهیر آن

1397/12/28الی1398/01/11

9الی19

4

نگاه گذر تکایا(جلوه ی افلاکیان)

1397/12/28الی1398/01/15

9الی 19

5

ایستگاه نوروزی(ورودی گلستان شهدا)

1397/12/28الی1398/01/11

9الی19