• یکشنبه 11 فروردین 1398 22:24

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان گفت: برنامه ریزی سفرها از جمله سفرهای نوروزی باید با توجه به دو جنبه مادی و معنوی بازنگری شود.

علیرضا صادقیان صبح امروز _ یکشنبه ۱۱ فروردین ماه ۹۸_ در جلسه هماهنگی ستاد خدمات سفر شهر اصفهان اظهار کرد: بازنگری در اهداف ستاد سفرهای نوروزی شهر اصفهان ضروری است، در واقع برنامه ریزی برای مسافران نوروزی باید با اهداف روشن‌تری انجام بگیرد تا خروجی مناسب‌تری داشته باشد.

وی با اشاره به دو جنبه مادی و معنوی حاصل از مسافرت‌های نوروزی گفت: یکی از اهداف مهم افزایش سفرها به شهر اصفهان ایجاد سرزندگی اجتماعی در شهر است؛ سرزندگی اجتماعی در طی یکسال موجب شادی، نشاط، امید و انگیزه برای ادامه زندگی می‌شود و همین موضوع یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های سازمان بهداشت جهانی برای سلامت روان یک فرد است.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان با اشاره به نقش مسافران در ایجاد سرزندگی اجتماعی گفت: طبق آمارها بیشتر مسافران نوروزی به منظور دیدار اقوام و آشنایان خود به شهر اصفهان سفر می‌کنند که این خود موجب تعامل بیشتر میان افراد می‌شود.

صادقیان تصریح کرد: در این زمینه اصفهان می‌تواند به عنوان یک الگو برای دیگر شهرها باشد و چنان‌چه خلاقیت در ایجاد سرزندگی اجتماعی در شهر اصفهان مورد توجه قرار گیرد این شاخص هم برای شهر اصفهان و هم برای دیگر شهرها موثر و کارآمد خواهد بود.

صادقیان با اشاره به آمارهای ارائه شده در خصوص میزان افسردگی در شهر اصفهان خاطرنشان کرد: ایجاد فضایی برای مراوده و بیان مشکلات میان شهروندان و مسافران همچنین تعامل آن ها با یکدیگر موجب کاهش افسردگی و ایجاد سرزندگی اجتماعی خواهد شد.  

وی تأکید کرد: ترغیب و ایجاد انگیزه برای شهروندان دیگر شهرها به منظور سفر به شهر اصفهان اهمیت زیادی دارد که باید مورد توجه بیشتری قرار بگیرد در این راستا باید بررسی شود که از چه امکانات و روش‌هایی برای معرفی اصفهان و ترغیب مسافران برای سفر به این شهر استفاده می‌شود؛ در واقع در شرایط کنونی ایجاد زمینه و ظرفیت مناسب برای سفر گردشگران داخلی بیش از پیش اهمیت دارد.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان پیشنهاد داد: تأثیر فرهنگ مسافران بر شهروندان اصفهانی و بالعکس تأثیر فرهنگ شهروندان اصفهانی بر فرهنگ هموطنان غیراصفهانی در کوتاه مدت بررسی شود تا نوع ارتباطات آن ها و تعاملات بیشتر مورد ارزیابی قرار گرفته و برنامه ریزی بهتری در آینده برای مسافران از جمله مسافران نوروزی انجام شود.

صادقیان با اشاره به جنبه مادی سفرهای نوروزی تأکید کرد: جنبه‌های مادی سفرها نیز باید مورد توجه قرار گرفته و برآورد هزینه‌ها و آوردها به درستی انجام شود تا در صورت امکان هزینه‌ها کاهش و آوردها افزایش پیدا کند.