موقعيت: خيابان سروش

سال تاسيس: ۵۰۱ هجري(دوره پادشاهي سلطان محمد بن ملكشاه سلجوقي)

 تزئينات این مناره آجري است و به سه كتيبه مزين است كه دو تاي آن به خط كوفي و يكي به خط نسخ است، مناره چهل دختران در محله جوباره قرار گرفته و از نظر قدمت دومين مناره تاريخ داري است كه در ايران شناخته شده است.

Monar 40 Dokhtar2.jpg

اين مناره رفيع كه از آجر ساخته شده ميله اي مدور به ارتفاع ۲۴ متر است كه با پايه جمعاً ۲۹ متر ارتفاع دارد. اولين كتيبه كه به خط كوفي است شامل آيات ۲، ۳ و ۴ از سوره طه است. كتيبه ديگر كه به خط نسخ است،‌ شامل عبارات مذهبي است كه قسمت هائي از آن محو شده است. سومين قسمت كه به خط كوفي است تاريخ ۵۰۱ هجري را برخود دارد. اكثر پژوهشگران ارزش اصلي كتيبه‌هاي اين‌مناره‌ را در خط نسخ آن‌ مي دانند چرا كه اين ويژگي منار چهل دختران را منحصر بفرد كرده است.

Monar 40 Dokhtar3.jpg