در شمال غربي امامزاده اسماعيل مسجد شعيا قرار دارد. برروی يكي از ديوارهاي اين مسجد پايه بلند و هشت ضلعي اين مناره قرار گرفته است. ساختمان مناره متعلق به عهد سلجوقيان است و به احتمال زياد در قرن ششم هجري ساخته شده است. به اين مناره مدور در ارتفاع ۳/۵ متري بعد از پايه گلدسته اي اضافه شده است. مناره مسجد شعيا از آجر است و فاقد كتيبه يا تزئينات ديگر است. مناره مسجد شعيا به لحاظ در برداشتن آجركاري دوران سلجوقي از اهميت برخوردار است.