مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی اصفهان (EOC)  

     تلفن : 115

     36262277-36262299

  فاکس:   36265556

       ستاد مرکز مدیریت حوادث وفوریتهای پزشکی اصفهان

   82- 32642781 و 32642515

فاکس: 32642365