ردیف

تاریخ

نام مرکز خدمت رسانی

تلفن

آدرس

نام مسئول فنی

1

25/12/96 15/1/97

پایگاه صفه

34358964

ترمینال صفه

آقای هارون نژاد

2

25/12/96 15/1/97

پایگاه کاوه

36732761

ترمینال کاوه

خانم جهانی

3

25/12/96 15/1/97

مرکز اورژانس اجتماعی

3661069

خیابان آب 250

خانم یعقوبی