ردیف

تاریخ

نام مرکز

آدرس

شماره تلفن

1

25/12/96

تصویر برداری شفا

چهارراه شیخ صدوق، ابتدای شیخ صدوق شمالی، بن بست ندا

36644741

2

26/12/96

تصویر برداری شفا

چهارراه شیخ صدوق، ابتدای شیخ صدوق شمالی، بن بست ندا

36644741

تصویربرداری سپاهان

چهارراه دقیقی، ابتدای محتشم کاشانی

36273030

تصویر برداری جم

طیب، روربری ارگ جهان نما

32357205

3

27/12/96

تصویر برداری شفا

چهارراه شیخ صدوق، ابتدای شیخ صدوق شمالی، بن بست ندا

36644741

تصویربرداری سپاهان

چهارراه دقیقی، ابتدای محتشم کاشانی

36273030

تصویر برداری جم

طیب، روربری ارگ جهان نما

32357205

MRIاصفهان

شمس آبادی، روبروی بنیاد شهید

32205830

4

28/12/96

تصویر برداری شفا

چهارراه شیخ صدوق، ابتدای شیخ صدوق شمالی، بن بست ندا

36644741

تصویربرداری سپاهان

چهارراه دقیقی، ابتدای محتشم کاشانی

36273030

تصویر برداری جم

طیب، روربری ارگ جهان نما

32357205

MRIاصفهان

شمس آبادی، روبروی بنیاد شهید

32205830

5

29/12/96

تصویر برداری شفا

چهارراه شیخ صدوق، ابتدای شیخ صدوق شمالی، بن بست ندا

36644741

تصویربرداری سپاهان

چهارراه دقیقی، ابتدای محتشم کاشانی

36273030

تصویر برداری جم

طیب، روربری ارگ جهان نما

32357205

MRIاصفهان

شمس آبادی، روبروی بنیاد شهید

32205830

6

1/1/97

MRIاصفهان

شمس آبادی، روبروی بنیاد شهید

32205830

7

2/1/97

CT-scan و MRI بیمارستان سینا

شمس آبادی، چهار راه قصر

32241022

8

3/1/97

تصویربرداری سپاهان

چهارراه دقیقی، ابتدای محتشم کاشانی

36273030

9

4/1/97

تصویربرداری سپاهان

چهارراه دقیقی، ابتدای محتشم کاشانی

36273030

10

5/1/97

تصویر برداری شفا

چهارراه شیخ صدوق، ابتدای شیخ صدوق شمالی، بن بست ندا

36644741

تصویربرداری سپاهان

چهارراه دقیقی، ابتدای محتشم کاشانی

36273030

تصویر برداری جم

طیب، روربری ارگ جهان نما

32357205

MRIاصفهان

شمس آبادی، روبروی بنیاد شهید

32205830

11

6/1/97

تصویر برداری شفا

چهارراه شیخ صدوق، ابتدای شیخ صدوق شمالی، بن بست ندا

36644741

تصویربرداری سپاهان

چهارراه دقیقی، ابتدای محتشم کاشانی

36273030

تصویر برداری جم

طیب، روربری ارگ جهان نما

32357205

MRIاصفهان

شمس آبادی، روبروی بنیاد شهید

32205830

12

7/1/97

تصویر برداری شفا

چهارراه شیخ صدوق، ابتدای شیخ صدوق شمالی، بن بست ندا

36644741

تصویربرداری سپاهان

چهارراه دقیقی، ابتدای محتشم کاشانی

36273030

تصویر برداری جم

طیب، روربری ارگ جهان نما

32357205

MRIاصفهان

شمس آبادی، روبروی بنیاد شهید

32205830

13

8/1/97

تصویر برداری شفا

چهارراه شیخ صدوق، ابتدای شیخ صدوق شمالی، بن بست ندا

36644741

تصویربرداری سپاهان

چهارراه دقیقی، ابتدای محتشم کاشانی

36273030

تصویر برداری جم

طیب، روربری ارگ جهان نما

32357205

MRIاصفهان

شمس آبادی، روبروی بنیاد شهید

32205830

14

9/1/97

تصویر برداری شفا

چهارراه شیخ صدوق، ابتدای شیخ صدوق شمالی، بن بست ندا

36644741

تصویربرداری سپاهان

چهارراه دقیقی، ابتدای محتشم کاشانی

36273030

تصویر برداری جم

طیب، روربری ارگ جهان نما

32357205

MRIاصفهان

شمس آبادی، روبروی بنیاد شهید

32205830

15

10/1/97

تصویر برداری شفا

چهارراه شیخ صدوق، ابتدای شیخ صدوق شمالی، بن بست ندا

36644741

16

11/1/97

CT-scan و MRI بیمارستان سینا

شمس آبادی، چهار راه قصر

32241022

17

12/1/97

تصویر برداری جم

طیب، روربری ارگ جهان نما

32357205

18

13/1/97

تصویر برداری جم

طیب، روربری ارگ جهان نما

32357205

19

14/1/97

تصویر برداری شفا

چهارراه شیخ صدوق، ابتدای شیخ صدوق شمالی، بن بست ندا

36644741

تصویر برداری جم

طیب، روربری ارگ جهان نما

32357205

MRIاصفهان

شمس آبادی، روبروی بنیاد شهید

32205830

CT-scan و MRI بیمارستان سینا

شمس آبادی، چهار راه قصر

32241022

20

15/1/97

تصویر برداری شفا

چهارراه شیخ صدوق، ابتدای شیخ صدوق شمالی، بن بست ندا

36644741

تصویر برداری جم

طیب، روربری ارگ جهان نما

32357205

MRIاصفهان

شمس آبادی، روبروی بنیاد شهید

32205830

CT-scan و MRI بیمارستان سینا

شمس آبادی، چهار راه قصر

32241022