شماره تلفن

آدرس

نام مرکز

تاریخ

ردیف

36644741

چهارراه شیخ صدوق، ابتدای شیخ صدوق شمالی، بن بست ندا

تصویر برداری شفا

25/12/96

1

36644741

چهارراه شیخ صدوق، ابتدای شیخ صدوق شمالی، بن بست ندا

تصویر برداری شفا

26/12/96

2

36273030

چهارراه دقیقی، ابتدای محتشم کاشانی

تصویربرداری سپاهان

32357205

طیب، روربری ارگ جهان نما

تصویر برداری جم

36644741

چهارراه شیخ صدوق، ابتدای شیخ صدوق شمالی، بن بست ندا

تصویر برداری شفا

27/12/96

3

36273030

چهارراه دقیقی، ابتدای محتشم کاشانی

تصویربرداری سپاهان

32357205

طیب، روربری ارگ جهان نما

تصویر برداری جم

32205830

شمس آبادی، روبروی بنیاد شهید

MRIاصفهان

36644741

چهارراه شیخ صدوق، ابتدای شیخ صدوق شمالی، بن بست ندا

تصویر برداری شفا

28/12/96

4

36273030

چهارراه دقیقی، ابتدای محتشم کاشانی

تصویربرداری سپاهان

32357205

طیب، روربری ارگ جهان نما

تصویر برداری جم

32205830

شمس آبادی، روبروی بنیاد شهید

MRIاصفهان

36644741

چهارراه شیخ صدوق، ابتدای شیخ صدوق شمالی، بن بست ندا

تصویر برداری شفا

29/12/96

5

36273030

چهارراه دقیقی، ابتدای محتشم کاشانی

تصویربرداری سپاهان

32357205

طیب، روربری ارگ جهان نما

تصویر برداری جم

32205830

شمس آبادی، روبروی بنیاد شهید

MRIاصفهان

32205830

شمس آبادی، روبروی بنیاد شهید

MRIاصفهان

1/1/97

6

32241022

شمس آبادی، چهار راه قصر

CT-scan و MRI بیمارستان سینا

2/1/97

7

36273030

چهارراه دقیقی، ابتدای محتشم کاشانی

تصویربرداری سپاهان

3/1/97

8

36273030

چهارراه دقیقی، ابتدای محتشم کاشانی

تصویربرداری سپاهان

4/1/97

9

36644741

چهارراه شیخ صدوق، ابتدای شیخ صدوق شمالی، بن بست ندا

تصویر برداری شفا

5/1/97

10

36273030

چهارراه دقیقی، ابتدای محتشم کاشانی

تصویربرداری سپاهان

32357205

طیب، روربری ارگ جهان نما

تصویر برداری جم

32205830

شمس آبادی، روبروی بنیاد شهید

MRIاصفهان

36644741

چهارراه شیخ صدوق، ابتدای شیخ صدوق شمالی، بن بست ندا

تصویر برداری شفا

6/1/97

11

36273030

چهارراه دقیقی، ابتدای محتشم کاشانی

تصویربرداری سپاهان

32357205

طیب، روربری ارگ جهان نما

تصویر برداری جم

32205830

شمس آبادی، روبروی بنیاد شهید

MRIاصفهان

36644741

چهارراه شیخ صدوق، ابتدای شیخ صدوق شمالی، بن بست ندا

تصویر برداری شفا

7/1/97

12

36273030

چهارراه دقیقی، ابتدای محتشم کاشانی

تصویربرداری سپاهان

32357205

طیب، روربری ارگ جهان نما

تصویر برداری جم

32205830

شمس آبادی، روبروی بنیاد شهید

MRIاصفهان

36644741

چهارراه شیخ صدوق، ابتدای شیخ صدوق شمالی، بن بست ندا

تصویر برداری شفا

8/1/97

13

36273030

چهارراه دقیقی، ابتدای محتشم کاشانی

تصویربرداری سپاهان

32357205

طیب، روربری ارگ جهان نما

تصویر برداری جم

32205830

شمس آبادی، روبروی بنیاد شهید

MRIاصفهان

شماره تلفن

آدرس

نام مرکز

تاریخ

ردیف

36644741

چهارراه شیخ صدوق، ابتدای شیخ صدوق شمالی، بن بست ندا

تصویر برداری شفا

9/1/97

14

36273030

چهارراه دقیقی، ابتدای محتشم کاشانی

تصویربرداری سپاهان

32357205

طیب، روربری ارگ جهان نما

تصویر برداری جم

32205830

شمس آبادی، روبروی بنیاد شهید

MRIاصفهان

36644741

چهارراه شیخ صدوق، ابتدای شیخ صدوق شمالی، بن بست ندا

تصویر برداری شفا

10/1/97

15

32241022

شمس آبادی، چهار راه قصر

CT-scan و MRI بیمارستان سینا

11/1/97

16

32357205

طیب، روربری ارگ جهان نما

تصویر برداری جم

12/1/97

17

32357205

طیب، روربری ارگ جهان نما

تصویر برداری جم

13/1/97

18

36644741

چهارراه شیخ صدوق، ابتدای شیخ صدوق شمالی، بن بست ندا

تصویر برداری شفا

14/1/97

19

32357205

طیب، روربری ارگ جهان نما

تصویر برداری جم

32205830

شمس آبادی، روبروی بنیاد شهید

MRIاصفهان

32241022

شمس آبادی، چهار راه قصر

CT-scan و MRI بیمارستان سینا

36644741

چهارراه شیخ صدوق، ابتدای شیخ صدوق شمالی، بن بست ندا

تصویر برداری شفا

15/1/97

20

32357205

طیب، روربری ارگ جهان نما

تصویر برداری جم

32205830

شمس آبادی، روبروی بنیاد شهید

MRIاصفهان

32241022

شمس آبادی، چهار راه قصر

CT-scan و MRI بیمارستان سینا