اين سقاخانه در نزديك قصر قديمي دردشت از سوي خيابان عبدالرزاق قرار دارد و تنها سقاخانه آينه كاري در اصفهان است. دولچكي سر در سقاخانه مزبور از نقوش اسليمي و گل و بته روي كاشي با دو لوح (يا قمر بني هاشم) است و در محل پيوند دولچكي، لوحه (الله) جا گرفته. حفاظ چوبي سقاخانه از گونه گره چيني چهارگوش جعفري است و بر بالاي آن، نشان پنجه خودنمايي مي كنند. درون سقاخانه، ديوار رو به رو را از نيمه به بالا، با هنر آينه كاري زيبا ساخته اند و دو چراغ مهتابي كه بر سقف نورافشاني مي كند موجب درخشش بيشتر فضاي سقاخانه گشته،  علي رغم اينكه سقاخانه داراي نماي قديمي و سنتي است با اين حال داراي زرق و برق ويژه اي است.