تلفن اداره کل

3-36619501

فاکس اداره کل

36616310

تلفن ستاد نوروزی

36623784

فاکس ستاد نوروزی

36623784

آدرس ستاد نوروزی

اصفهان میدان فیض-  اداره کل پزشکی قانونی استان اصفهان