تاریخ

روز

نام و نام خانوادگی

شماره تلفن

29/12/96

سه شنبه

آقای دکتر سید احمد طباطبائی

32657806

1/1/97

چهارشنبه

آقای دکتر علی فولادی

32657806

2/1/97

پنج شنبه

خانم دکتریلدا زمانی

32657806

3/1/97

جمعه

آقای دکتر سید احمد طباطبائی

32657806

4/1/97

شنبه

آقای دکتر علی فولادی

32657806

10/1/97

جمعه

خانم دکتر فرشته پورشفیعی

32657806

11/1/97

شنبه

خانم دکتر فرشته پورشفیعی

32657806

12/1/97

یکشنبه

آقای دکتر مهدی فکار

32657806

13/1/97

دوشنبه

آقای دکتر سید حسین شهشهانی

32657806