درجوار مدرسه علميه درب كوشك، در سمت چپ آن، سقاخانه كوچكي قرار گرفته كه چهره گذشته اش را از دست داده است. بدين گونه كه جلو آن را تا نيمه ديواري كشيده و با كاشي هاي سفيد، بهداشتي و امروزيش ساخته اند.  شير آبي از دل كاشي ها سر بيرون كرده و ليواني با طناب به در آن بسته اند.

از گذشته اين سقاخانه، كاشيكاري شطرنجي با رنگ هاي آبي و سياه و سفيد و دولچكي طرفين سردرش به اضافه در و پنجره ارسي پنج و هفت كند مشبك گره دوزاده است كه در ميان پنجره، خورشيد (شمسه) زيبايش به چشم مي خورد