• سه شنبه 21 اسفند 1397, 16:32
  • کد محتوا:2046

اين سقاخانه در بازارچه حاج محمد جعفر، نزديك مسجدي به همين نام و در خيابان عبدالرزاق واقع است. در سال هاي اخير ستون هاي طرفين آن به سنگ نما زينت يافته و پيشخوان آبريزش داراي كاشي بهداشتي گرديده و به شير آب لوله كشي شهري مجهز شده است. بر پيشاني اين بنا، طره هاي چوبي نزديك تيزي نهاده شده و پايين تر از آن نقش پي در پي (ريتميك) از مقرنس هاي چوبين جا گرفته است. زير مقرنس ها، پنجره مشبك بزرگي از هنر گره چيني دوازده يا چهار خورشيد (شمسه) هست و در پايين آن پنج در ارسي كوچك جا دارد كه هركدام داراي دو خورشيد است