ردیف

روز

تاریخ

دفتر

ساعت حضور

توضیحات

1

جمعه

25/12/1395

**

**

تعطیل رسمی

2

شنبه

26/12/1395

کلیه دفاتر

14-07:00

3

یکشنبه

27/12/1395

کلیه دفاتر

14-07:00

4

دوشنبه

28/12/1395

کلیه دفاتر

14-07:00

5

سه شنبه

29/12/1395

دفتر ميدان ارتش

12-08:00

تعطیل رسمی

6

چهارشنبه

01/01/1396

دفتر میدان قدس

12-08:00

تعطیل رسمی

7

پنجشنبه

02/01/1396

دفتر میدان قدس

12-08:00

تعطیل رسمی

8

جمعه

03/01/1396

**

**

تعطیل رسمی

9

شنبه

04/01/1396

دفتر ميدان ارتش

12-08:00

تعطیل رسمی

10

یکشنبه

05/01/1396

کلیه دفاتر

12-08:00

11

دوشنبه

06/01/1396

کلیه دفاتر

12-08:00

12

سه شنبه

07/01/1396

کلیه دفاتر

12-08:00

13

چهارشنبه

08/01/1396

کلیه دفاتر

12-08:00

14

پنجشنبه

09/01/1396

کلیه دفاتر

12-08:00

15

جمعه

10/01/1396

**

**

تعطیل رسمی

16

شنبه

11/01/1396

دفتر آتشگاه

12-08:00

تعطیل رسمی

17

یکشنبه

12/01/1396

دفتر آتشگاه

12-08:00

تعطیل رسمی

18

دوشنبه

13/01/1396

**

**

تعطیل رسمی

19

سه شنبه

14/01/1396

کلیه دفاتر

14-07:00

20

دوشنبه

15/01/1396

کلیه دفاتر

14-07:00