نام مرکز درمانی بیمارستان و دارالشفاء حضرت زهرای مرضیه (س)

وابستگی

خیریه

تلفن بیمارستان

4- 34456061

فاکس بیمارستان

   34456065-34454300 

تلفن مستقیم ستاد نوروزی                      34456714

تلفن سوپروایزر      

34456061     

مجموعه بخش های درمانی: اعم از اورژانس ، بخش های ویژه(ICU.CCU.NICU)، بخش های بستری ، اتاق عمل و...

ردیف

نام بخش فعال

تعداد تخت فعال

تلفن داخلی

1

ICU

7

2342-2341

2

NICU

6

2431-2430

3

CCU

7

2339-2334

4

همودیالیز

21

2505-2504

5

قلب

10

2321-2320

6

اورژانس

11

2303-2304

7

داخلی نوزادان

13

2428

8

اتاق عمل جراحی

5

2351-2350

9

مامایی

29

2451-2450

10

لیبر

7

2406-2405

11

پست سی سی یو

4

2339-2334

12

داخلی جراحی مردان

14

2355-2354

13

داخلی جراحی زنان

14

2373-2372

14

اطفال

2

2428

                                     مجموعه واحدهای تشخیصی  و درمانی: اعم از آزمایشگاه  ،رادیولوژی، داروخانه و ...            

ردیف

نام بخش

تلفن

ردیف

نام بخش

تلفن

1

آزمایشگاه  و بانک خون

34477902

4

دندانپزشکی

2126- 34467427

2

رادیولوژی وسونوگرافی

2313-2310

5

CT SCAN

2312

3

داروخانه

2110-34456070

6

درمانگاه

2601