ردیف

نام مرکز

نام مسئول فنی

نوع فعالیت

آدرس

تلفن

1

بیمارستان دکتر شریعتی

دکتر ناقوسی

رئیس بیمارستان

شبانه روزی

خیابان شریعتی

36942259

2

بیمارستان دکتر غرضی

دکتر علیزاده

سرپرست بیمارستان

شبانه روزی

خیابان کاوه

خیابان دکتر غرضی

34912424

4

پلی کلینیک تخصصی

 شهید ملکوتی

دکتر زارعی

رئیس پلی کلینیک

شبانه روزی

میدان قدس

ابتدای خیابان زینبیه

34451665

5

دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی

دکتر کریمیان

 سرپرست دفتر اسناد

شیفت صبح

خیابان سلمان فارسی

جنب بانک تجارت

32657806

نمابر: 32657888