در کنار بازار بيدآباد كه همجوار مسجد سيد است سقاخانه بزرگي وجود دارد كه بيش از هر چيز نماي بيروني اش قابل توجه است. بخشي از گره چين ارسي سمت راستي خراب شده كه با تكه اي حلبي آن را پوشانده اند. بر بالاي سر در سقاخانه يك چراغ مهتابي جا دارد. اين سقاخانه داراي آب لوله كشي شهري است.