سپاهان5/8-5/7

فردوس 9-45/8

صدوقي11-15/9

چمران  30/14-30/11

کاشانی 5/ 9-5/7

بهشتی 11  -10

سعدی 30/ 14- 15/11

مهرگان  5/8-5/7

اصفهان    9-5/8

سینا45/10-5/9

عیسی ابن مریم 30/14-11

عسگریه (ع ) 9-5/7

اميرالمومنين (ع) 11-5/9

نور 30/14-5/11

امین  10-5/7

فیض  12-15/10

زهرای مرضیه  ( س) 13-12

حضرت زهرا زینببه  (س)

 30/14-13

گلدیس - سوانح سوختگی –

کلینیک ناباروری- حجتیه(عج) – مرکز جراحی محدود میلاد  -رسالت-فارابی-مرکزجراحی محدود اردیبهشت-

 5/7  اداره

خانواده   5/8-5/7

الزهرا  ( س) 30/14-45/8

577 ارتش  ( در صورت نیاز)

سیدالشهدا (ع)

11-5/7

بیمارستان میلاد

30/14-30/11